سیاستگذاری کشاورزی
مقابله‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬ترسالی‭ ‬و‭ ‬خشکسالی

طرح‭ ‬مناسب‌ترین‭ ‬راه‌کارهای

مقابله‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬ترسالی‭ ‬و‭ ‬خشکسالی‭ ‬در‭ ‬کشور

حدود‭ ‬دو‭ ‬سوم‭ ‬سطح‭ ‬کشورمان‭ ‬را‭ ‬اقلیم‭ ‬خشک‭ ‬و‭ ‬نیمه‌خشک‭ ‬فراگرفته‭ ‬است‭. ‬حداقل‭ ‬بارندگی‭ ‬سالانه‭ ‬در‭ ‬کویر‭ ‬لوت‭ ‬و‭ ‬حداکثر‭ ‬در‭ ‬بندر‭ ‬انزلی‭  - ‬1500‭ ‬میلی‌متر‭ -  ‬می‌باشد،‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬پراکنش‭ ‬زمانی‭ ‬نیز‭ ‬بیشترین‭ ‬مقدار‭ ‬بارندگی‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬سرد‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ارتفاعات‭ ‬البرز‭ ‬و‭ ‬زاگرس‭ ‬به‌صورت‭ ‬برف‭ ‬نازل‭ ‬می‌شود‭. ‬به‌طور‭ ‬عمده‭ ‬بارندگی‌ها‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬جبهه‌های‭ ‬سردسیری‭ ‬و‭ ‬جبهه‌های‭ ‬موسمی‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬کشور،‭ ‬بیشترین‭ ‬مقدار‭ ‬بارندگی‭ ‬در‭ ‬شیب‭ ‬شمالی‭ ‬البرز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬جبهه‭ ‬مدیترانه‌ای‭ ‬است‭.‬
متوسط‭ ‬بارندگی‭ ‬کشور‭ ‬تقریبا‭ ‬240‭ ‬میلی‌متر‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬پستی‭ ‬و‭ ‬بلندی‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬جلگه‌های‭ ‬همتراز‭ ‬از‭ ‬دریا‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬پایین‌تر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬تا‭ ‬نواحی‭ ‬کوهستانی‭ ‬به‭ ‬ارتفاع‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬5500‭ ‬متر‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
بررسی‭ ‬روند‭ ‬تغییرات‭ ‬سالانه‭ ‬و‭ ‬فصلی‭ ‬بارش‭ ‬و‭ ‬پارامترهای‭ ‬دما‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬پنجاه‭ ‬ساله‭ ‬که‭ ‬آمار‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬ایستگاه‌های‭ ‬سینوتیک‭ ‬هواشناسی‭  - ‬گزارش‭ ‬پیوست‭ -  ‬اخذ‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬وضعیت‭ ‬تغییرات‭ ‬بارش‭ ‬و‭ ‬دما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اقالیم‭ ‬کشور‭ ‬به‌وضوح‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬فوق‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬امعان‭ ‬نظر‭ ‬داشتن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬اساسی‭ ‬که‭ ‬پیشگیری‭ ‬همواره‭ ‬مقدم‭ ‬بر‭ ‬درمان‭ ‬می‌باشد‭ ‬ارائه‭ ‬پروژه‌های‭ ‬مطالعاتی‭ ‬برای‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬حوادث‭ ‬احتمالی‭ ‬و‭ ‬خسارات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬سیل‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬وقایع‭ ‬اتفاقیه‭ ‬اخیر‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سیل‭ ‬سراسری‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬خسارات‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬جانی‭ ‬از‭ ‬اولویت‌های‭ ‬خاصی‭ ‬برخوردار‭ ‬می‌باشد‭. ‬
پیشنهاد‭ ‬تهیه‭ ‬طرح‭ ‬مناسب‌ترین‭ ‬راه‌کارهای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬ترسالی‭ ‬و‭ ‬خشکسالی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬شامل‭ ‬پروژه‌های‭ ‬مطالعاتی‭ ‬و‭ ‬مکان‌یابی‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬ایفاد‭ ‬می‌گردد‭: ‬
1-‭ ‬پروژه‭ ‬مکان‌یابی‭ ‬موقعیت‭ ‬مناطق‭ ‬اقالیم‭ ‬سیل‭ ‬خیز‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬دریافت‭ ‬داده‌ها‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬سیل‌زده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سیستم‭ ‬اطلاعات‭ ‬ماهواره‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬روند‭ ‬تغییرات‭ ‬اقلیمی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬بلندمدت‭ ‬50‭ ‬ساله‭ ‬و‭ ‬نقاط‭ ‬آسیب‌پذیر‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬اولویت‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‌های‭ ‬پیشگیرانه‭.‬
2-‭ ‬پروژه‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬علل‭ ‬وقوع‭ ‬سیل‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نقاط‭ ‬آسیب‌دیده‭ ‬و‭ ‬آسیب‌شناسی‭ ‬این‭ ‬پدیده‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بحرانی‭. ‬
3-‭ ‬پروژه‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬علل‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬نشده‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬که‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬باز‭ ‬شدن‭ ‬دریچه‌های‭ ‬سد‭ ‬و‭ ‬دریچه‌های‭ ‬سرریز‭ ‬سدها‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬بارندگی‌های‭ ‬موسمی‭ ‬و‭ ‬سیلاب‭ ‬و‭ ‬جاری‭ ‬شدن‭ ‬سیل‭ ‬در‭ ‬رودخانه‌ها‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬خطر‭ ‬شکستن‭ ‬سدها‭ ‬که‭ ‬نهایتاً‭ ‬خسارات‭ ‬عمده‌ای‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬خطر‭ ‬سیل‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬دامداران‭ ‬و‭ ‬روستاییان‭ ‬و‭ ‬حاشیه‭ ‬شهرها‭ ‬وارد‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬اسکان‭ ‬موقت‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬نقاط‭ ‬کشور‭.‬
4-‭ ‬پروژه‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬ظرفیت‌سازی‭ ‬و‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬و‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬نزولات‭ ‬و‭ ‬سیلاب‭ ‬در‭ ‬اقالیم‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬خشکسالی‭ ‬و‭ ‬ترسالی‭ ‬و‭ ‬بحرانی‭. ‬
5-‭ ‬پروژه‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬چگونگی‭ ‬هدایت‭ ‬سر‭ ‬ریز‭ ‬نزولات‭ ‬و‭ ‬سیلاب‌ها‭ ‬به‭ ‬مخازن‭ ‬زیرزمینی‭ ‬به‌منظور‭ ‬تزریق‭ ‬سفره‌های‭ ‬آب‌های‭ ‬زیرزمینی‭ ‬جهت‭ ‬ذخیره‌سازی‭.‬
6-‭ ‬پروژه‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬راه‌های‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬سیلاب‭ ‬و‭ ‬روان‭ ‬آب‌ها‭ ‬به‭ ‬دریا‭ ‬و‭ ‬دریاچه‌ها‭  - ‬دریای‭ ‬عمان،‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬و‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ -  ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬خشکسالی‭. ‬
7-‭ ‬پروژه‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬هدایت‭ ‬سیلاب‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬مستعد‭ ‬کشور‭.‬
8-‭ ‬پروژه‭ ‬احداث‭ ‬سدهای‭ ‬متعدد‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬رودخانه‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬به‌منظور‭ ‬ظرفیت‌سازی‭ ‬برای‭ ‬ذخیره‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بحران‭ ‬ترسالی‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬یک‭ ‬رودخانه‭ ‬جهت‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬چندین‭ ‬نیروگاه‭ ‬برق‭ ‬آبی‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬رودخانه‭ ‬با‭ ‬احداث‭ ‬سدهای‭ ‬متعدد‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬خشکسالی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭. ‬
چنانچه‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬سدها‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬آبریزی‭ ‬خوزستان‭ ‬و‭ ‬زاگرس‭ ‬احداث‭ ‬گردیده‭ ‬بود‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بحرانی‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬بازکردن‭ ‬دریچه‭ ‬و‭ ‬سرریزسدها‭ ‬نمی‌کردند‭ ‬تا‭ ‬دشت‭ ‬خوزستان‭ ‬زیرآب‭ ‬فرو‭ ‬رود‭ ‬و‭ ‬خسارات‭ ‬عمده‌ای‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬دامداران‭ ‬و‭ ‬روستاییان‭ ‬و‭ ‬حاشیه‭ ‬شهرها‭ ‬وارد‭ ‬سازد‭.‬
جا‭ ‬دارد‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬کارشناس‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬مسئول‭ ‬اظهار‭ ‬نظر‭ ‬غیر‭ ‬فنی‭ ‬کارشناسی‭ ‬درخصوص‭ ‬احداث‭ ‬سد‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬آبریزی‭ ‬خوزستان‭ ‬کرده‌اند‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬محاکمه‭ ‬شوند‭. ‬تا‭ ‬جلوی‭ ‬فضای‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬فضاسازی‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬بعضا‭ ‬سرسپردگی‭ ‬آنان‭ ‬مغشوش‭ ‬نگردد‭ ‬و‭ ‬جلو‭ ‬اجرای‭ ‬پروژه‌های‭ ‬زیربنایی‭ ‬و‭ ‬عمرانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬و‭ ‬صلاح‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬است‭ ‬مسدود‭ ‬نگردد‭ ‬و‭ ‬خسارات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬سیل‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬گرفتگی‭ ‬دشت‭ ‬خوزستان‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬افراد‭ ‬مطالبه‭ ‬شود‭.‬
9-‭ ‬پروژه‭ ‬تثبیت‭ ‬سیلاب‭ ‬و‭ ‬پخش‭ ‬سیلاب‭ ‬در‭ ‬بالادست‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‌های‭ ‬آبخوان‌داری‭ ‬و‭ ‬آبخیزداری‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬کوهستانی‭ ‬و‭ ‬پخش‭ ‬سیلاب‭ ‬در‭ ‬دشت‌ها‭ ‬و‭ ‬جلگه‌ها‭ ‬به‌منظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬افتادن‭ ‬سیلاب‭ ‬و‭ ‬طغیان‭ ‬رودخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬مهندسی‭ ‬رودخانه‌ها‭ ‬با‭ ‬لای‌روبی‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬حریم‭ ‬رودخانه‌ها‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬امور‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬پیشگیرانه‭ ‬است‭  - ‬احداث‭ ‬استخرهای‭ ‬ذخیره‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬دشت‌ها‭ ‬و‭ ‬جلگه‌ها‭ ‬و‭ ‬حفر‭ ‬گودال‭ ‬جهت‭ ‬ذخیره‭ ‬سیلاب‭ ‬و‭ ‬روان‭ ‬آب‌ها‭ - .‬
10-‭ ‬پروژه‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬ظرفیت‭ ‬آبگیری‭ ‬و‭ ‬مسیل‌های‭ ‬هدایت‭ ‬سر‭ ‬ریز‭ ‬رودخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬سیلاب‌ها‭ ‬به‭ ‬تالاب‌ها‭ ‬و‭ ‬هورها‭ ‬و‭ ‬دریاچه‌ها‭ ‬و‭ ‬حریم‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بحرانی‭  - ‬خشکسالی‭ ‬و‭ ‬ترسالی‭ -  ‬و‭ ‬میزان‭ ‬حقابه‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬منابع‭ ‬
11-‭ ‬پروژه‭ ‬مکان‌یابی‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬استقرار‭ ‬منازل‭ ‬مسکونی‭ ‬در‭ ‬حریم‭ ‬رودخانه‌ها،‭ ‬دریاچه‌ها‭ ‬و‭ ‬هورها‭ ‬و‭ ‬تالاب‌ها‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬رقوم‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬ایستایی‭ ‬آبگیرها‭ ‬به‌منظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬گرفتگی‭ ‬و‭ ‬غرق‭ ‬شدن‭ ‬ساختمان‌ها‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬مثل‭ ‬بندر‭ ‬ترکمن‭ ‬و‭ ‬گمیشان‭ ‬و‭ ‬آبادان‭. ‬
12-‭ ‬پروژه‭ ‬مکان‌یابی‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬احداث‭ ‬خطوط‭ ‬ریلی‭ ‬و‭ ‬گازی‭ ‬و‭ ‬میعانات‭ ‬نفتی‭ ‬و‭ ‬برقی‭ ‬و‭ ‬خطوط‭ ‬جاده‌ای‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬رودخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬دریاچه‌ها‭ ‬و‭ ‬دشت‌ها‭ ‬با‭ ‬بازمهندسی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬مجدد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬وقایع‭ ‬اتفاقیه‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬قطع‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬و‭ ‬پل‌های‭ ‬ارتباطی‭ ‬مناطق‭ ‬گردید‭.‬
13-‭ ‬پروژه‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬میزان‭ ‬خسارت‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬سیل‭ ‬و‭ ‬سیلاب‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬گرفتگی‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬آمدن‭ ‬آب‭ ‬رودخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬طغیان‭ ‬دشت‌ها‭ ‬و‭ ‬کشتزارها‭ ‬و‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬باغات‭ ‬روستاییان‭ ‬به‭ ‬تفکیک‭ ‬مناطق‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬مقایسه‭ ‬میزان‭ ‬خسارت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬پروژه‌های‭ ‬پیشگیرانه‭.‬
14-‭ ‬پروژه‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬اثرات‭ ‬بارش‌ها‭ ‬و‭ ‬سیلاب‌ها‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬و‭ ‬اقالیم‭ ‬کشور‭ ‬به‌منظور‭ ‬برآورد‭ ‬جمع‭ ‬جبری‭ ‬و‭ ‬اثرات‭ ‬تجمعی‭ ‬هر‭ ‬اقلیم‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬حلقه‭ ‬چاه‭ ‬عمیق‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬عمیق‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬سطح‭ ‬آب‌های‭ ‬زیرزمینی‭ ‬و‭ ‬رانش‭ ‬اراضی‭ ‬در‭ ‬پاره‌ای‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬اثرات‭ ‬این‭ ‬بارش‌ها‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬دشت‌ها‭ ‬و‭ ‬هورها‭ ‬و‭ ‬دریاچه‌ها‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬گرد‭ ‬و‭ ‬غبار‭ ‬و‭ ‬آلودگی‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬بعضاَ‭ ‬تعطیلی‭ ‬ادارات‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬آموزشی‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬ارزیابی‭ ‬شود‭. ‬
15-‭ ‬پروژه‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬راه‌های‭ ‬ممکن‭ ‬جهت‭ ‬کاهش‭ ‬اثرات‭ ‬خشکسالی‭ ‬و‭ ‬ترسالی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬چگونگی‭ ‬اجرای‭ ‬پروژه‌های‭ ‬فوق‭ ‬و‭ ‬تعریف‭ ‬پروژه‌های‭ ‬برای‭ ‬زمان‌های‭ ‬خشکسالی‭ ‬و‭ ‬ترسالی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تعریف‭ ‬پروژه‭ ‬مشترک‭ ‬برای‭ ‬شرایط‭ ‬بحرانی‭ ‬خشکسالی‭ ‬و‭ ‬ترسالی‭ ‬مثل‭ ‬احداث‭ ‬چندین‭ ‬سد‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬یک‭ ‬رودخانه‭  - ‬هم‭ ‬تولید‭ ‬انرژی‭ ‬برق‭ ‬آبی‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬یک‭ ‬رودخانه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬خشکسالی‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬ترسالی‭ ‬ذخیره‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬سدهای‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬هم‭ ‬است‭ - . ‬
16-‭ ‬پروژه‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬توان‭ ‬فنی‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬نهاده‌های‭ ‬امدادی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬کشور‭ ‬جهت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬حوادث‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬فورس‌ماژور‭  - ‬بحرانی‭ -  ‬و‭ ‬تدابیر‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬سطح‭ ‬ایستایی‭ ‬توان‭ ‬فنی‭ ‬مهندسی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬خدمات‭ ‬فنی‭ ‬مهندسی‭ ‬اولویت‌دار‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پل‌های‭ ‬پیش‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬شناور‭ ‬و‭ ‬خطوط‭ ‬انتقال‭ ‬نیرو‭ ‬و‭ ‬مسیرهای‭ ‬ریلی‭ ‬و‭ ‬جاده‌ای‭ ‬اضطراری‭ ‬در‭ ‬مناطق‭. ‬
17-‭ ‬پروژه‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬جامعه‌شناسی‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬بسیج‭ ‬مردمی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬نهادینه‭ ‬کردن‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬امدادی‭ ‬به‌صورت‭ ‬غیرمتمرکز‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬کشور‭.‬
18-‭ ‬پروژه‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬تجمیع‭ ‬یا‭ ‬تفکیک‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬امدادی‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬امدادی‭ ‬در‭ ‬ستادهای‭ ‬بحران‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬بسیج‭ ‬مردمی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬آتش‭ ‬به‭ ‬اختیار‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬اقلیم‭.‬
19-‭ ‬پروژه‭ ‬پیشنهاد‭ ‬جابه‌جایی‭ ‬مالیات‭ ‬بر‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬برای‭ ‬حوادث‭ ‬غیرمترقبه‭ ‬و‭ ‬فورس‌ماژور‭ ‬در‭ ‬بودجه‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬تأسیس‭ ‬امکانات‭ ‬و‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬فنی‭ ‬مهندسی‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬وقوع‭ ‬حوادث‭ ‬سیل‭ ‬و‭ ‬زلزله‭ ‬و‭... ‬برای‭ ‬ستاد‭ ‬بحران‭ ‬کشور‭. ‬
20-‭ ‬پروژه‭ ‬ساماندهی‭ ‬کمک‌های‭ ‬نقدی‭ ‬و‭ ‬جنسی‭ ‬هموطنان‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬بسیج‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬فنی‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬مردمی‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بحرانی‭ ‬به‌منظور‭ ‬حضور‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬مردمی‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬و‭ ‬موتورآلات‭ ‬و‭ ‬تأسیسات‭ ‬زیربنایی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬رفع‭ ‬بحران‭  - ‬لازم‭ ‬است‭ ‬ستادهای‭ ‬بحران‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬شهرستان‭ ‬پایگاه‌های‭ ‬مردمی‭ ‬و‭ ‬مساجد‭ ‬تشکیل‭ ‬و‭ ‬دخالت‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬امور‭ ‬کم‭ ‬رنگ‭ ‬شود‭ - .‬
پیشنهاد‭ ‬می‌شود‭ ‬دولت‭ ‬مالیات‭ ‬بر‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬کمک‌های‭ ‬حوادث‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬نشده‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬این‭ ‬ستادها‭ ‬و‭ ‬ستاد‭ ‬بحران‭ ‬کشور‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬ستادهای‭ ‬شهرستان‌ها‭ ‬نیز‭ ‬مجهز‭ ‬شوند‭  - ‬ملاحظه‭ ‬شد‭ ‬در‭ ‬سیل‭ ‬اخیر‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬توان‭ ‬خود‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬تراکتور،‭ ‬بولدزر،‭ ‬بیل‭ ‬مکانیکی،‭ ‬و‭ ‬کیسه‭ ‬شن‭ ‬و‭ ‬احداث‭ ‬خاکریز‭ ‬به‭ ‬صحنه‭ ‬آمده‭ ‬بودند‭ -  ‬که‭ ‬از‭ ‬حمیت‭ ‬و‭ ‬غیرت‭ ‬هموطنان‭ ‬عزیز‭ ‬باید‭ ‬تقدیر‭ ‬و‭ ‬تشکر‭ ‬نمود‭. ‬
اجرای‭ ‬پروژه‌های‭ ‬طرح‭ ‬مناسب‌ترین‭ ‬راه‌کارهای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬ترسالی‭ ‬و‭ ‬خشکسالی‭ ‬تشکر‭ ‬از‭ ‬نعمت‌های‭ ‬الهی‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow