صنعت دام و طیور و آبزیان
تنش‭ ‬سرمايي‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬گوساله

پيشگيري‭ ‬از‭ ‬تنش‭ ‬سرمايي‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬گوساله

دكتر‭ ‬صابرصابون-‬واحد‭ ‬تحقيق‭ ‬و‭ ‬توسعة‭ ‬شركت‭ ‬ملاردشير‭-‬
تغيير‭ ‬فصول،‭ ‬آگاهي‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تغييراتي‭ ‬كه‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬مزرعه‭ ‬اتفاق‭ ‬بيافتد‭ ‬بالا‭ ‬مي‌برد‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬مي‌شود‭ ‬براي‭ ‬فصل‭ ‬آينده‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬و‭ ‬آمادگي‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬روال‭ ‬عادي‭ ‬امور‭ ‬مشكلي‭ ‬پيش‭ ‬نيايد‭.‬
هنگامي‭ ‬كه‭ ‬فصل‭ ‬زمستان‭ ‬نزديك‭ ‬مي‌شود،‭ ‬آماده‌سازي‭ ‬مزرعه‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬فصل،‭ ‬اهميت‭ ‬حياتي‭ ‬دارد‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬گوساله‌هاي‭ ‬تازه‭ ‬متولد‭ ‬شده‭ ‬ميزان‭ ‬چربي‭ ‬بدني‭ ‬بسيار‭ ‬كمي‭ ‬دارند‭ -‬3‭ ‬تا‭ ‬4‭ ‬درصد‭-‬،‭ ‬لذا‭ ‬حداقل‭ ‬دمايي‭ ‬كه‭ ‬گوساله‌ها‭ ‬تحمل‭ ‬مي‌نمايند،‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬گاوها‭ ‬بوده‭ -‬كه‭ ‬البته‭ ‬نژادهاي‭ ‬مختلف،‭ ‬آستانه‭ ‬تحمل‭ ‬مختلفي‭ ‬دارند‭- ‬و‭ ‬ضمن‭ ‬اينكه‭ ‬باد،‭ ‬رطوبت،‭ ‬پوشش‭ ‬مو،‭ ‬نور‭ ‬خورشيد،‭ ‬بستر‭ ‬نيز‭ ‬موثر‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬مجموع،‭ ‬براي‭ ‬نژادهاي‭ ‬گاو‭ ‬شيري‌،‭  ‬دماي‭ ‬حساس‭ ‬براي‭ ‬گوساله‌هاي‭ ‬تازه‭ ‬متولد‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬4‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تولد،‭ ‬48‭ ‬درجه‭ ‬فارنهايت‭ -‬8/8‭ ‬درجه‭ ‬سانتيگراد‭- ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬تا‭ ‬موقع‭ ‬از‭ ‬شيرگيري‭ ‬گوساله‌ها‭ ‬32‭ ‬درجه‭ ‬فارنهايت‭ -‬0‭ ‬درجة‭ ‬سانتيگراد‭- ‬است‭.‬
در‭ ‬پايين‌تر‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دما،‭ ‬تنش‭ ‬سرمايي‭ ‬ايجاد‭ ‬مي‌شود‭. ‬بنابراين‭ ‬ايجاب‭ ‬مي‌نمايد‭ ‬كه‭ ‬جهت‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬تنش‭ ‬سرمايي‭ ‬به‭ ‬گوساله‌ها‭ ‬توجه‭ ‬ويژه‌اي‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭.‬
در‭ ‬دماهاي‭ ‬سردتر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمستان‭ ‬گوساله‌ها‭ ‬به‌منظور‭ ‬حفظ‭ ‬دماي‭ ‬بدن،‭ ‬نيازمند‭ ‬انرژي‭ ‬بيشتري‭ ‬مي‌شوند‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬جيره‭ ‬تأمين‭ ‬نشود،‭ ‬از‭ ‬ذخاير‭ ‬محدود‭ ‬بدن‭ ‬خود‭ ‬براي‭ ‬تأمين‭ ‬نيازهاي‭ ‬نگهداري‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌كنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اينصورت‭ ‬جلوي‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬ايمني‭ ‬گوساله‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬حيوان‭ ‬به‌شدت‭ ‬آسيب‭ ‬پذير‭ ‬مي‌شود‭.‬
بنابراين‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬احتياجات‭ ‬تغذيه‌اي‭ ‬گوساله‌ها‭ ‬آگاهي‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬برنامة‭ ‬تغذيه‌اي‭ ‬خوب،‭ ‬كيفيت‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬نمو‭ ‬سالم‭ ‬گوساله‭ ‬حفظ‭ ‬شود‭.‬
در‭ ‬ادامه،‭ ‬جهت‭ ‬پيشگيري‭ ‬از‭ ‬تنش‭ ‬سرمايي‭ ‬گوساله‌هايي‭ ‬كه‭ ‬دوره‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬شيرگيري‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬فصل‭ ‬زمستان‭ ‬مي‌باشد،‭ ‬استراتژي‌هاي‭ ‬مناسب‭ ‬تغذيه‭ ‬و‭ ‬جايگاه‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬است
استراتژي‌هاي‭ ‬تغذيه‌اي‭ ‬براي‭ ‬ماه‌هاي‭ ‬فصل‭ ‬زمستان‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬زير‭ ‬است‭:‬
•‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬يكنواختي‭ ‬در‭ ‬تغذيه‭:‬‭ ‬گوساله‌ها‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬تغذيه‭ ‬توقع‭ ‬خوراك‭ ‬يكنواخت‭ ‬را‭ ‬دارند‭. ‬يعني‭ ‬خوراك‭ ‬گوساله‌ها‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬وعده‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬حجم‭ ‬و‭ ‬مقدار‭ ‬و‭ ‬دما‭ ‬با‭ ‬وعدة‭ ‬ديگر‭ ‬يكسان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬زمان‭ ‬تغذيه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬روز‭ ‬ديگر‭ ‬برابري‭ ‬نمايد‭.‬
•‭ ‬محتواي‭ ‬چربي‭:‬‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬واقعيت‭ ‬كه‭ ‬گوساله‌ها‭ ‬با‭ ‬چربي‭ ‬بسيار‭ ‬كمي‭ ‬در‭ ‬بدن‭ ‬خود،‭ ‬بدنيا‭ ‬مي‌آيند،‭ ‬لذا‭ ‬جيره‭ ‬بايد‭ ‬حاوي‭ ‬حداقل‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬چربي‭ ‬باشد‭.‬
•‭ ‬نحوه‭ ‬تغذيه‭:‬‭ ‬جهت‭ ‬افزايش‭ ‬مصرف‭ ‬خوراك‭ ‬گوساله،‭ ‬تعداد‭ ‬دفعات‭ ‬خوراك‌دهي‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬مقدار‭ ‬خوراك‭ ‬بايد‭ ‬افزايش‭ ‬يابد،‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬مي‌توانيد‭ ‬به‭ ‬هريك‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬روش،‭ ‬به‌طور‭ ‬دلخواه‭ ‬عمل‭ ‬نماييد‭:‬
1‭- ‬درحالي‌كه‭ ‬مقدار‭ ‬خوراك‭ ‬ثابت‭ ‬است،‭ ‬دو‭ ‬وعدة‭ ‬غذايي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬وعده‭ ‬افزايش‭ ‬دهيد‭ ‬
2‭- ‬اگر‭ ‬دو‭ ‬وعده‭ ‬تغذيه‭ ‬گوساله‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬مي‌دهيد،‭ ‬مقدار‭ ‬خوراك‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬واحد‭ ‬حجمي‭ ‬به‭ ‬3‭ ‬واحد‭ ‬حجمي‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬وعده،‭ ‬افزايش‭ ‬دهيد‭.‬
•‭ ‬استارتر‭:‬‭ ‬هميشه‭ ‬مهم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬كيفيت‭ ‬بالايي‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬گوساله‌ها‭ ‬بايد‭ ‬درحد‭ ‬مصرف‭ ‬دلخواه‭ ‬به‭ ‬استارتر‭ ‬دسترسي‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬يعني‭ ‬محدوديتي‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬استارتر‭ ‬به‭ ‬گوساله‌ها،‭ ‬قائل‭ ‬نشويد‭. ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬امكان‭ ‬دريافت‭ ‬انرژي‭ ‬مازاد،‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬استارتر‭ ‬ممكن‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬استارتر‭ ‬كمك‭ ‬بزرگي‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬نمو‭ ‬شكمبه‭ ‬مي‌نمايد‭.‬
•‭ ‬بسته‌هاي‭ ‬آغوز‭ ‬يخ‭ ‬زده‭ ‬را‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشيد‭:‬‭ ‬از‭ ‬گاو‭ ‬شيري‭ ‬مسني‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬روتا‭ / ‬كرونا‭ ‬واكسينه‭ ‬شده،‭ ‬آغوز‭ ‬تهيه‭ ‬و‭ ‬منجمد‭ ‬نماييد‭. ‬با‭ ‬اين‭ ‬كار،‭ ‬ايمونوگلوبين‌هاي‭ ‬اضافي‭ ‬را‭ ‬مي‌توان‭ ‬براي‭ ‬گوساله‭ ‬فراهم‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬نفوذ‭ ‬باكتري‭ ‬جلوگيري‭ ‬شود‭.‬
•‭ ‬آب‭:‬‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬آبي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬گوساله‌ها‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬درجة‭ ‬حرارت‭ ‬طبيعي‭ ‬بدن‭ ‬گوساله‭ ‬يعني‭ ‬5/38‭ ‬درجه‭ ‬سانتيگراد‭ ‬ارائه‭ ‬شود،‭ ‬چون‭ ‬اگر‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬دماي‭ ‬بدن‭ ‬ارائه‭ ‬نشود،‭ ‬گوساله‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬انرژي‭ ‬اضافي‭ ‬براي‭ ‬گرم‭ ‬كردن‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬تا‭ ‬رساندن‭ ‬به‭ ‬دماي‭ ‬5/38‭ ‬درجه‭ ‬سانتيگراد‭ ‬استفاده‭ ‬نمايد‭. ‬ضمن‭ ‬اينكه‭ ‬آب‭ ‬گرم‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬تشويق‭ ‬مصرف‭ ‬بيشتري‭ ‬از‭ ‬استارتر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نياز‭ ‬نگهداري،‭ ‬مخصوصاً‭ ‬براي‭ ‬گوساله‌هاي‭ ‬مسن‌تر‭ ‬مي‌نمايد‭.‬
•‭ ‬الكتروليت‌ها‭:‬‭ ‬الكتروليت‌ها‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مكمل‭ ‬استفاده‭ ‬نماييد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬دِهيدراته‭ ‬شدن‭ ‬گوساله‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬بيماري‭ ‬جلوگيري‭ ‬شود‭.‬
علاوه‭ ‬بر‭ ‬مديريت‭ ‬تغذيه‭ ‬گوساله‌هاي‭ ‬جوان،‭ ‬شيوه‌هاي‭ ‬مديريت‭ ‬مناسب‭ ‬جايگاه‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬سرد‭ ‬بسيار‭ ‬مهم‭ ‬هستند‭.‬
استراتژي‌هاي‭ ‬جايگاه‭ ‬براي‭ ‬مراقبت‭ ‬مناسب‭ ‬از‭ ‬گوساله‌ها‭ ‬در‭ ‬ماه‌هاي‭ ‬فصل‭ ‬زمستان‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬
•‭ ‬هنگام‭ ‬تولد‭:‬‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬زمستان،‭ ‬گوساله‌ها‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬ساعت‭ ‬اول‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تولد‭ ‬تميز،‭ ‬خشك‭ ‬و‭ ‬گرم‭ ‬نگهداري‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬به‭ ‬جايگاه‭ ‬مخصوص‭ ‬گوساله‭ ‬منتقل‭ ‬شوند‭. ‬
•‭ ‬بستر‭(‬بسترسازي‭-:‬‭ ‬بستر‭ ‬براي‭ ‬گوساله‌ها‭ ‬اهميت‭ ‬به‌سزايي‭ ‬دارد،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬آن‌ها‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬18‭ ‬ساعت‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬مي‌خوابند‭. ‬بستر‭ ‬بايد‭ ‬عميق،‭ ‬تميز‭ ‬و‭ ‬خشك‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬دهد‭ ‬كه‭ ‬گوساله‌ها‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬استراحت‭ ‬نمايند،‭ ‬تا‭ ‬اتلاف‭ ‬گرماي‭ ‬بدنشان‭ ‬كاهش‭ ‬يابد‭. ‬مواد‭ ‬بستر‭ ‬نيز‭ ‬بايد‭ ‬عاري‭ ‬از‭ ‬خاك،‭ ‬كپك‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬بيماري‌زا‭ ‬باشد‭. ‬كاه‭(‬پوشال‭) ‬استاندارد‭ ‬عايق‭ ‬بسيار‭ ‬خوبي‭ ‬است‭. ‬براي‭ ‬آگاهي‭ ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬بستر‭ ‬مناسب‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬نموده‌ايد،‭ ‬يك‭ ‬پيشنهاد‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬زماني‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬مشاهده‭ ‬شرايط‭ ‬زندگي‭ ‬گوساله‌هاي‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬دهيد‭. ‬اگر‭ ‬بستر‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬كافي‭ ‬عميق‭ ‬باشد،‭ ‬هنگامي‌كه‭ ‬گوساله‌ها‭ ‬دراز‭ ‬كشيده‌اند،‭ ‬نبايد‭ ‬پاهايشان‭ ‬ديده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬چنانچه‭ ‬نتوانيد‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬15‭ ‬ثانيه‭ ‬در‭ ‬آغل‭ ‬گوساله‭ ‬زانو‭ ‬بزنيد‭ ‬چون‭ ‬زانوهايتان‭ ‬مرطوب‭ ‬مي‌شود،‭ ‬در‭ ‬اينصورت‭ ‬بسترسازي‭ ‬و‭ ‬تميز‭ ‬نمودن‭ ‬بستر‭ ‬لازم‭ ‬است‭.‬
•‭ ‬تهويه‭:‬‭ ‬ارائه‭ ‬تهويه‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬بي‌خطر‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ورود‭ ‬هواي‭ ‬تازه‭ ‬محيط‭ ‬به‭ ‬جايگاه‭ ‬گوساله‭ ‬و‭ ‬تخليه‭ ‬هواي‭ ‬آلوده‭ -‬حاوي‭ ‬گرد‭ ‬و‭ ‬غبار،‭ ‬عوامل‭ ‬بيماري‌زا‭ ‬وگازهاي‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬فضولات‭- ‬بسيار‭ ‬مناسب‭ ‬مي‌باشد‭.‬
نكته‭ ‬ديگر‭ ‬اينكه‭ ‬اگر‭ ‬كت‌هاي‭ ‬گوساله‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گيرد،‭ ‬موجودي‭ ‬را‭ ‬بررسي‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬استفاده،‭ ‬شسته‭ ‬و‭ ‬تميز‭ ‬نماييد‭. ‬كت‌هاي‭ ‬تميز‭ ‬و‭ ‬خشك‭ ‬عايق‭ ‬خوبي‭ ‬براي‭ ‬گوساله‌هاي‭ ‬با‭ ‬سن‭ ‬زير‭ ‬3‭ ‬ماه‭ ‬هستند‭.‬
اقدامات‭ ‬و‭ ‬راهكارهاي‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬براي‭ ‬حفظ‭ ‬سلامتي،‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬گوساله‌ها‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬ضرورت‭ ‬ويژه‌اي‭ ‬دارد،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬گوساله‌ها‭ ‬آينده‭ ‬مزرعه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬شكل‭ ‬مي‌دهند‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۱ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow