مدیریت منابع‭ ‬آب‭ ‬کشاورزی
آب، خاک و سیستم های نوین آبیاری

رشد‭ ‬فزاینده‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬غذا،‭ ‬استفاده‭ ‬پایدار‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تولیدات‭ ‬کشاورزی‭ ‬ضروری‭ ‬می‌سازد‭. ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬سهم‭ ‬92‭ ‬درصدی،‭ ‬بزرگترین‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬است‭.‬ مدیریت‭ ‬اثربخش‭ ‬منابع‭ ‬آب...

ضرورت توجه به وضعیت آب
آب، خاک و سیستم های نوین آبیاری

کشور‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬بارشی‭ ‬معادل‭ ‬متوسط‭ ‬بارش‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬بارش‭ ‬آسیا‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬منطقه‭ ‬خشک‭ ‬و‭ ‬کم‌‭ ‬آب‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬میزان‭ ‬سرانه‭ ‬آب‭ ‬سالانه‭ ‬از‭ ‬5500‭ ‬متر‭ ‬مکعب‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1355‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬1700‭ ‬متر‭ ‬مکعب‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1385‭ ‬رسیده...

arrow