اخبار و رویدادهای کشاورزی
تاریخ نگار کشاورزی 209

تقویم‭ ‬تاریخ‭ ‬شهریور‭ ‬كشاورزی

روزهایی‭ ‬كه‭ ‬خودمان‭ ‬ساخته‌ایم

خودتان‭ ‬را‭ ‬ورق‭ ‬بزنید

نیم‭ ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬كشاورزی‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬نشیب‌های‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یك‭ ‬قرن‭ ‬اطلاعات‭ ‬مكتوب‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭. ‬ در‭ ‬مرور‭ ‬وقایع‭ ‬اتفاقیه‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬مهرماه‭ ‬مشخص‭ ‬می‌شود‭ ‬نهم‭ ‬مهرماه‭ ‬۱۰۲‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬تریاك‭ ‬محدود‭ ‬شد‭ ‬یا‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬۱۶‭ ‬مهر‭ ‬۶۵‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬نخستین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬افتتاح‭ ‬شد‭. ‬
فرصتی‭ ‬برای‭ ‬مطالعه‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬صفحه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تاریخ‭ ‬مكتوب‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گذشتگان‭ ‬كشاورزی‭ ‬آشنا‭ ‬می‌كند‭.‬‭ ‬
• ۱‭ ‬مهر،‭ ‬روز‭ ‬دهقان‭. ‬سال‭ ‬۱۳۵۰‭ ‬برنامه‭ ‬اصلاحات‭ ‬كشور‭ ‬رسماً‭ ‬خاتمه‭ ‬یافت،‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬كه‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬واقعاً‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬تاریخ‭ ‬كامل‭ ‬نشده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬1971‭ ‬میلادی‭ ‬نیز‭ ‬ادامه‭ ‬یافت‭. ‬
• ۲‭ ‬مهر‭ ‬سال‭ ‬۱۳۳۴‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬برنامه‌های‭ ‬عملی‭ ‬ساخت‭ ‬سدهای‭ ‬كوچك‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬ملی‭ ‬تدوین‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭. ‬
• ۳ ‬مهر‭ ‬سال‭ ‬۱۳۷۵‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬پیرو‭ ‬مذاكره‭ ‬با‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران،‭ ‬این‭ ‬بانك‭ ‬به‭ ‬كلیه‭ ‬شعبه‌های‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬كشور‭ ‬دستور‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬واگذاری‭ ‬تسهیلات‭ ‬اعتباری‭ ‬به‭ ‬طرح‌های‭ ‬ایجاد‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬خاك‭ ‬شناسی‭ ‬اولویت‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬
• ۵ ‬مهر‭ ‬سال‭ ‬۱۳۸۲‭ ‬سرشماری‭ ‬عمومی‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬توسط‭ ‬مركز‭ ‬آمار‭ ‬ایران‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬
• ۹ ‬مهر‭ ‬سال‭ ‬۱۲۹۴‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬براساس‭ ‬قانونی‌،‭ ‬محدودیت‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬تریاك‭ ‬ابلاغ‭ ‬گردید‭.  ‬سال‭ ‬۱۳۶۵‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬تشكیل‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬عشایر‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭. ‬
• ۱۰‭ ‬مهر‭ ‬سال‭ ‬۱۳۴۲‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬وضعیت‭ ‬چرای‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬مراتع‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬علفچر‭ ‬مشخص‭ ‬شد‭. ‬سال‭ ‬۱۳۴۲‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬مقررات‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬حراست‭ ‬آب‌های‭ ‬زیرزمینی‭ ‬لازم‭ ‬الاجرا‭ ‬اعلام‭ ‬گردید‭. ‬
• ۱۱‭ ‬مهر‭ ‬سال‭ ‬۱۳۵۸‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬معافیت‭ ‬روغن‭ ‬نباتی‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬گمركی‭ ‬
• ۱۴‭ ‬مهر‭  ‬روز‭ ‬دامپزشكی
• ۱۵‭ ‬مهر‭ ‬سال‭ ‬۱۳۷۵‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬كارخانه‭ ‬تولید‭ ‬كمپوست‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زباله‌های‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬گردید‭. ‬
• ۱۶‭ ‬مهر‭ ‬اولین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬ایران‭: ‬سال‭ ‬۱۳۳۱‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬اولین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬صنایع‭ ‬دستی‭ ‬روستایی‭ ‬با‭ ‬همكاری‭ ‬اصل‭ ‬۴‭ ‬در‭ ‬خسروشاه‭ ‬تبریز‭ ‬در‭ ‬محوطه‭ ‬دبستان‭ ‬ناصرخسرو‭ ‬دایر‭ ‬شد‭. ‬
• ۱۷‭ ‬مهر‭ ‬سال‭ ‬۱۳۲۵‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬هیأت‭ ‬وزیران‭ ‬درخصوص‭ ‬تغییر‭ ‬نام‭ ‬بنگاه‭ ‬سراسری‭ ‬حصارك‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬بنگاه‭ ‬سرم‭ ‬سازی‭ ‬رازی‭ ‬با‭ ‬پیشنهاد‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬موافقت‭ ‬كرد‭. ‬
• ۱۸‭ ‬مهر‭ ‬سال‭ ‬۱۳۵۱‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬تشكیلات‭ ‬جدید‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬با‭ ‬ملحق‭ ‬شدن‭ ‬شركت‭ ‬سهامی‭ ‬شیر‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬گوشت‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مورد‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬شد‭. ‬
سال‭ ‬۱۳۷۵‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬طی‭ ‬نامه‌ای‭ ‬اجازه‭ ‬احداث‭ ‬كارخانه‭ ‬كود‭ ‬میكروبی‭ ‬فسفاته‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬دریافت‭ ‬كرد‭. ‬
• ۱۹‭ ‬مهر‭ ‬سال‭ ‬۱۳۷۴‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬طی‭ ‬نامه‌ای‭ ‬از‭ ‬ریاست‭ ‬جمهور‭ ‬درخواست‭ ‬نمود‭ ‬تا‭ ‬وزارت‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬كلیه‭ ‬شهرها،‭ ‬مراكز‭ ‬تبدیل‭ ‬زباله‌های‭ ‬شهری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كمپوست‭ ‬با‭ ‬مشاورت‭ ‬فنی‭ ‬شهرداری‭ ‬اصفهان‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬نماید‭. ‬
• ۲۰‭ ‬مهر‭ ‬سال‭ ‬۱۳۸۱‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬دومین‭ ‬همایش‭ ‬علمی،‭ ‬كاربردی‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬روز‭ ‬ملی‭ ‬كاهش‭ ‬اثرات‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭. ‬
• ۲۲‭ ‬مهر‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬استاندارد‭.‬
• ۲۳‭ ‬مهر‭ ‬۱۵‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬اعتبار‭ ‬برای‭ ‬تعمیر‭ ‬سد‭ ‬جاجرود‭: ‬سال‭ ‬۱۳۰۰‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬برای‭ ‬تعمیر‭ ‬سد‭ ‬جاجرود‭ ‬۱۵‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬اعتبار‭ ‬اختصاص‭ ‬یافت‭. ‬
• ۲۴‭ ‬مهر‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬غذا‭.‬
• ۲۵‭ ‬مهر‭ ‬سال‭ ‬۱۳۷۴‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬آب،‭ ‬ضرورت‭ ‬جایگزینی‭ ‬سوپر‭ ‬فسفات‭ ‬غلیظ‭ ‬با‭ ‬فسفات‭ ‬آمونیوم‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬و‭ ‬صرفه‭ ‬جویی‭ ‬۳۵‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬ارز‭ ‬مصرفی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬اطلاع‭ ‬داد‭. ‬
• ۲۷‭ ‬مهر‭ ‬آیین‭ ‬نامه‭ ‬اجرایی‭ ‬سازمان‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬۲۷‭ ‬مهر‭ ‬سال‭ ‬۱۳۵۴‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬در‭ ‬۹ ‬ماده‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬تبصره‭ ‬تصویب‭ ‬گردید‭. ‬سال‭ ‬۱۳۸۲‭ ‬سومین‭ ‬اجلاس‭ ‬مشترك‭ ‬اقتصادی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬اتیوپی‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬۳‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬ادیس‭ ‬آبابا‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬یكی‭ ‬از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬این‭ ‬اجلاس،‭ ‬قرارداد‭ ‬ساخت‭ ‬ماشین‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬ساخت‭ ‬۱۰۰‭ ‬هزار‭ ‬سیلندر‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬بود‭. ‬
• ۲۸‭ ‬مهر‭ ‬سال‭ ‬۱۳۴۳‭ ‬ه‍‭.‬ش‭. ‬مالیات‭ ‬جدیدی‭ ‬بر‭ ‬اراضی‭ ‬مزروعی‭ ‬تعیین‭ ‬شد‭. ‬
• ۲۹‭ ‬مهر‭ ‬روز‭ ‬صادرات ‭ -‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ایفا‭ ‬می‌كند‭ ‬اما‭ ‬كسی‭ ‬اهمیتی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نمی‌دهد - . 


ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow