صنایع غذایی
صنعت زنبور عسل موفق می شود

با‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬تشكل‌ها
صنعت‭ ‬زنبورعسل‭ ‬موفق‭ ‬می‌شود‭!‬

نویسنده: محمدرضا منصوریان

صنعت‭ ‬زنبورعسل‭ ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬زنبورداران‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬صنایع‭ ‬مشابه‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬بهتری‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬شاید‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬دلایل‭ ‬این‭ ‬موفقیت‭ ‬انتخاب‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬اتحادیه‭ ‬سراسری‭ ‬زنبورداران‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬زنبورداران‭ ‬و‭ ‬آشنا‭ ‬به‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬علمی،‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬به‌روز‭ ‬شدن،‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬حمایت‭ ‬دولتی‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬نویی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬توسعه‭ ‬زنبورعسل‭ ‬وزارتخانه‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬آینده‭ ‬روشنی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬صنعت‭ ‬زنبورداری‭ ‬متصور‭ ‬هستند‭.‬
مهندس‭ ‬حسین‭ ‬باستانی،‭ ‬رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬سراسری‭ ‬زنبورداران‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گو‭ ‬با‭ ‬نشریه،‭ ‬بخش‭ ‬توسعه‭ ‬زنبورداری‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬عامل‭ ‬اتحاد‭ ‬بین‭ ‬تشكل‌های‭ ‬مختلف‭ ‬زنبورعسل‭ ‬دانست‭.‬
وی‭ ‬گفت‭: ‬اگر‭ ‬مسائل‭ ‬كلان‭ ‬صنف‭ ‬را‭ ‬فدای‭ ‬مسائل‭ ‬شخصی‭ ‬نكنیم‭ ‬و‭ ‬توانمندی‌ها‭ ‬در‭ ‬تشكل‌های‭ ‬مختلف‭ ‬زنبورداری‭ ‬همسو‭ ‬با‭ ‬اساسنامه‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬ذاتی‭ ‬خود‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬با‭ ‬پرهیز‭ ‬از‭ ‬موازی‌كاری،‭ ‬اتلاف‭ ‬انرژی،‭ ‬وقت‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬زنبورداران‭ ‬می‌توان‭ ‬بهترین‭ ‬نتیجه‭ ‬را‭ ‬كسب‭ ‬كرد‭.‬

برندسازی‭ ‬خوب،‭ ‬اما‭...‬

وی‭ ‬وفاق‭ ‬با‭ ‬تشكل‌های‭ ‬زنبورداری‭ ‬را‭ ‬شرط‭ ‬پیشرفت‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬اگر‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬از‭ ‬تشكل‌ها‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اساسنامه‭ ‬و‭ ‬مُرّ‭ ‬قانون‭ ‬رفتار‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬تفسیر‭ ‬به‭ ‬رای‭ ‬صورت‭ ‬نگیرد‭ ‬اتفاقات‭ ‬خوبی‭ ‬رخ‭ ‬می‌دهد‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬وظیفه‭ ‬اتحادیه‭ ‬جذب‭ ‬اطلاعات،‭ ‬پیشنهادات‭ ‬و‭ ‬راهكارها‭ ‬از‭ ‬بدنه‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬كلان‭ ‬و‭ ‬درنهایت‭ ‬تصویب‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درآمدن‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬تسهیل‌گری‭ ‬امور‭ ‬مالی‭ ‬نیز‭ ‬برعهده‭ ‬صندوق‭ ‬می‌باشد‭ ‬یا‭ ‬مرجع‭ ‬موضوعات‭ ‬علمی،‭ ‬انجمن‭ ‬علمی‭ ‬صنعت‭ ‬زنبورداری‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬
رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬زنبورداران،‭ ‬برندسازی‭ ‬برای‭ ‬صنعت‭ ‬زنبورعسل‭ ‬را‭ ‬خوب‭ ‬ارزیابی‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬ثبت‭ ‬برند‭ ‬اتحادیه‭ ‬سراسری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬داریم‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬فروشگاهی‭ ‬به‌منظور‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬دستاوردهای‭ ‬زنبورداران‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬فعالیت‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬غالب‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬شهرستان‌ها‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬محصولات‭ ‬تك‌تك‭ ‬زنبورداران‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭.‬
باستانی‭ ‬خط‌ومشی‭ ‬اتحادیه‭ ‬را‭ ‬مبتنی‌بر‭ ‬حضور‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬جلسه‌ها‭ ‬و‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬كلان‭ ‬صنعت‭ ‬زنبورداری‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬اتحادیه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬عنصری‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬بین‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬صنعت‭ ‬به‌منظور‭ ‬خدمات‭ ‬بهتر‭ ‬به‭ ‬زنبورداران‭ ‬نقش‭ ‬ایفا‭ ‬كند‭. ‬
حمایت‭ ‬از‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬محصولات‭ ‬زنبور‭ ‬عسل‭ ‬با‭ ‬پویا‭ ‬كردن‭ ‬دیگر‭ ‬صنایع‭ ‬مرتبط‭ ‬همچون‭ ‬تولید‭ ‬نهاده‌ها،‭ ‬ابزارآلات،‭ ‬دارو‭ ‬و‭... ‬هدف‭ ‬دیگر‭ ‬اتحادیه‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬

طرح‭ ‬هر‭ ‬زنبورستان،‭ ‬یك‭ ‬دامپزشك

وی‭ ‬همكاری‭ ‬با‭ ‬دامپزشكی‭ ‬را‭ ‬سیاست‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬اتحادیه‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬این‭ ‬همكاری‭ ‬برای‭ ‬به‌وجود‭ ‬آوردن‭ ‬چرخه‭ ‬ویزیت‭ ‬زنبورستان‌ها‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬دكترهای‭ ‬دامپزشك‭ ‬متخصص‭ ‬زنبورعسل‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬تعاونی‭ ‬یك‭ ‬دكتر‭ ‬دامپزشك‭ ‬متخصص‭ ‬زنبورعسل‭ ‬معرفی‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬معاینه‭ ‬و‭ ‬سركشی‌های‭ ‬دوره‌ای‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬سلامت‭ ‬زنبورستان‌ها‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬آگاهی‌دادن‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬به‌موقع‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬و‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬استفاده‌كردن‭ ‬صحیح‭ ‬از‭ ‬داروهای‭ ‬استاندارد،‭ ‬موجب‭ ‬تضمین‭ ‬سلامت‭ ‬زنبورستان‌های‭ ‬سطح‭ ‬كشور‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شناسایی‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬بیماری‌های‭ ‬احتمالی‭ ‬از‭ ‬انتشار‭ ‬آن‌ها‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود‭.‬
رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬زنبورداران‭ ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬به‌منظور‭ ‬آموزش‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬كارآمد‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬مربوطه‭ ‬به‭ ‬زنبورداران‭ ‬گفت‭: ‬براساس‭ ‬جلسه‌ای‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬مسئول‭ ‬مستقیم‭ ‬بخش‭ ‬تحقیقات‭ ‬زنبور‭ ‬عسل‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬داشتیم،‭ ‬قرار‭ ‬شد‭ ‬بحث‭ ‬آموزش‭ ‬زنبورعسل‭ ‬از‭ ‬سلیقه‌ای‭ ‬رفتار‭ ‬كردن‭ ‬دور‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مدرسین‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬انجمن‭ ‬علمی‭ ‬زنبور‭ ‬عسل‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬جلوی‭ ‬سو‭ ‬استفاده‌های‭ ‬شخصی‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭.‬
باستانی‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬از‭ ‬پیشنهاد‭ ‬نشریه‭ ‬مبنی‌بر‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬برای‭ ‬تقدیر‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬زنبورداران‭ ‬كشور‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭: ‬البته‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬می‌تواند‭ ‬رقابت‭ ‬سالم‭ ‬بین‭ ‬زنبورداران‭ ‬ایجاد‭ ‬كند‭ ‬اما‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬اقتصادی‭ ‬فعلی‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬واجبات‭ ‬پرداخت‭.‬

پنج‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬شكر‭ ‬دولتی‭ ‬برای‭ ‬تخصیص‭ ‬به‭ ‬زنبورداران

وی‭ ‬با‭ ‬شفاف‌سازی‭ ‬درباره‭ ‬تخصیص‭ ‬شكر‭ ‬به‭ ‬زنبورداران‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬پی‭ ‬درخواست‭ ‬اتحادیه‭ ‬و‭ ‬صندوق‭ ‬مبنی‌بر‭ ‬هشت‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬شكر‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی،‭ ‬برای‭ ‬زمستان‌گذرانی‭ ‬یا‭ ‬جمعیت‌سازی‭ ‬كلونی‌های‭ ‬زنبورعسل،‭ ‬حواله‭ ‬شكر‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬سه‭ ‬هزار‭ ‬تنی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬اولیه‭ ‬با‭ ‬همكاری‭ ‬بخش‭ ‬زنبورعسل‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬توسط‭ ‬شركت‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی‭ ‬ایران‭ -‬GTC‭- ‬صادر‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬مقدار‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬آن‭ ‬توسط‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬زنبورداری‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬آن‭ ‬توسط‭ ‬اتحادیه‭ ‬سراسری‭ ‬زنبورداران‭ ‬تقسیم‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬می‌شود‭.‬
معیار‭ ‬تقسیم‭ ‬شكر‭ ‬براساس‭ ‬سرشماری‭ ‬آمار‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬شكر‭ ‬اختلاف‭ ‬قیمتی‭ ‬حدود‭ ‬1500‭ ‬تومان‭ ‬با‭ ‬بازار‭ ‬آزاد‭ ‬را‭ ‬داراست‭.‬
رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬زنبورداران‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭: ‬زنبورداران‭ ‬با‭ ‬مشكلات‭ ‬عدیده‌ای‭ ‬ازجمله؛‭ ‬نبود‭ ‬پوشش‭ ‬خدمات‭ ‬بیمه‌ای‭ ‬و‭ ‬نامناسب‭ ‬بودن‭ ‬بیمه‭ ‬كلونی‌ها‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬نداشتن‭ ‬ردیف‭ ‬بودجه‭ ‬مشخص‭ ‬مواجه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‌نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مهندس‭ ‬فرهاد‭ ‬مشیرغفاری‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬زنبورداری‭ ‬كشور‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬حل‭ ‬و‭ ‬فصل‭ ‬شود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۲۸- ۱۳۹۸
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow