سیاستگذاری کشاورزی
الفباي‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬كشاورزي‭ ‬مدرن

فرهنگ‌سازي‭ ‬مصرف‭ ‬نهاده‌هاي‭ ‬كشاورزي
الفباي‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬كشاورزي‭ ‬مدرن
مهندس‭ ‬مهدي‭ ‬رجول‭ ‬دزفولي

افزايش‭ ‬جمعيت‭ ‬با‭ ‬ضريب‭ ‬9/3‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬دهه‌هاي‭ ‬60‭ ‬و‭ ‬70‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬عرصه‌‭ ‬نيازهاي‭ ‬غذايي،‭ ‬بهداشت،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش،‭ ‬مسكن،‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬موارد‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬مشكلاتي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬كماكان‭ ‬دامنگير‭ ‬جامعه‭ ‬ايران‭ ‬است‭. ‬
هر‭ ‬چند‭ ‬ضريب‭ ‬مذكور‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬تقريب‭ ‬در‭ ‬سنوات‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬نصف‭ ‬تقليل‭ ‬يافته،‭ ‬اما‭ ‬رهايي‭ ‬از‭ ‬آثار‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬مانده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬تقريبا‭ ‬ناممكن‭ ‬است‭. ‬بدون‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬مقولاتي‭ ‬كه‭ ‬فوقا‭ ‬اشاره‭ ‬شد،‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬اهميت‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬بدون‭ ‬انكار‭ ‬مواد‭ ‬غذايي‭ ‬در‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬پيوند‭ ‬امنيت‭ ‬غذايي‭ ‬با‭ ‬امنيت‭ ‬اجتماعي،‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬بررسي‭ ‬اجمالي،‭ ‬چگونگي‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬مورد‭ ‬تجزيه‭ ‬و‭ ‬تحليل‭ ‬قرار‭ ‬مي‌دهيم‭. ‬
يك‭ ‬دانه‭ ‬گندم،‭ ‬جو،‭ ‬ذرت‭ ‬يا‭ ‬يك‭ ‬عدد‭ ‬سيب‭ ‬يا‭ ‬پرتقال‭ ‬يا‭ ‬هر‭ ‬محصول‭ ‬ديگري،‭ ‬برآيند‭ ‬و‭ ‬نقطه‭ ‬تلاقي‭ ‬نهايي‭ ‬مجموعه‌اي‭ ‬از‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬از‭ ‬قبيل‭ ‬آب،‭ ‬خاك،‭ ‬نيروي‭ ‬كار،‭ ‬سرمايه،‭ ‬نور‭ ‬خورشيد،‭ ‬شرايط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوايي‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬عوامل‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬اخلال‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬يك،‭ ‬محصول‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬فاقد‭ ‬كميت‭ ‬و‭ ‬كيفيت‭ ‬قابل‭ ‬انتظار‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬
بالا‭ ‬رفتن‭ ‬سطح‭ ‬تقاضا،‭ ‬كشاورزاني‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬قبل‭ ‬منحصرا‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تأمين‭ ‬نيازهاي‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬كار‭ ‬مي‌كردند‭ ‬را‭ ‬وادار‭ ‬نمود،‭ ‬در‭ ‬روش‌هاي‭ ‬توليد‭ ‬بازنگري‭ ‬كنند،‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬تفكر‭ ‬كشاورزي‭ ‬معيشتي‭ ‬همچنان‭ ‬بر‭ ‬آن‌ها‭ ‬مستولي‭ ‬است‭. ‬ضرورت‭ ‬تأمين‭ ‬تقاضا‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬سو‭  ‬و‭ ‬عدم‭ ‬كسب‭ ‬آموزش‌هاي‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬بيشتر‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬حداقل‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كارگيري‭ ‬تجارب‭ ‬ساير‭ ‬جوامع‭ ‬كشاورزي‭ ‬پيشرفته،‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬سو‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬روش‌هاي‭ ‬مصرف‭ ‬حداكثري‭ ‬در‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬هدايت‭ ‬كرد،‭ ‬روش‌هايي‭ ‬كه‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬تهاجم‭ ‬به‭ ‬اراضي‭ ‬مرتعي‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬افزايش‭ ‬سطوح‭ ‬زيركشت،‭ ‬استفاده‭ ‬حداكثري‭ ‬از‭ ‬آب،‭ ‬كود،‭ ‬سم،‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬نهاده‌ها،‭ ‬تخريب‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬فرسايش‭ ‬پذير‭ ‬كردن‭ ‬آن،‭ ‬مصرف‭ ‬انرژي‭ ‬و‭ ‬مستهلك‭ ‬نمودن‭ ‬ماشين‌ها‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬كشاورزي،‭ ‬اتلاف‭ ‬سرمايه‭ ‬و‭ ‬نيروي‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬فاكتورهاي‭ ‬پنهان‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقوله‭ ‬شد‭.‬
نكته‌اي‭ ‬كه‭ ‬نمي‌توان‭ ‬به‭ ‬آساني‭ ‬از‭ ‬كنار‭ ‬آن‭ ‬گذشت،‭ ‬بي‌توجهي‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبع‭ ‬آن،‭ ‬كشاورزان‭ ‬به‭ ‬انبوه‭ ‬اطلاعات،‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬نوآوري‌ها‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مشكل‭ ‬عمده‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬موضوع،‭ ‬انعطاف‭ ‬ناپذير‭ ‬بودن‭ ‬بهره‭ ‬برداران‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬نهادن‭ ‬رفتارها،‭ ‬عادات‭ ‬و‭ ‬تفكرات‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬پذيرفتن‭ ‬رويكردهاي‭ ‬جديد‭ ‬است‭. ‬
•‭ ‬اولين‭ ‬نهاده‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬بستر‭ ‬توليد‭ ‬مي‌باشد‭ ‬خاك‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بدون‭ ‬آن‭ ‬توليد‭ ‬واقعي‭ ‬هر‭ ‬محصول‭ ‬كشاورزي‭ ‬ناممكن‭ ‬است‭. ‬كشاورزان‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬اعتقاد‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬زمين‭ ‬فرصت‭ ‬بازپروري‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬آيش‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬غير‭ ‬اين‭ ‬صورت‭ ‬با‭ ‬رعايت‭ ‬تناوب‭ ‬انجام‭ ‬مي‌دادند‭. ‬ضمن‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬نداشتن‭ ‬ماشين‌ها‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬كشاورزي‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬كنوني،‭ ‬كمترين‭ ‬عمليات‭ ‬خاك‭ ‬ورزي‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬زمين‭ ‬انجام‭ ‬مي‌شد،‭ ‬لذا‭ ‬فرسايش‭ ‬خاك‭ ‬با‭ ‬حداقل‭ ‬آسيب‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬مي‌گرفت‭. ‬
از‭ ‬آنجائيكه‭ ‬روند‭ ‬توليد‭ ‬خاك‭ ‬در‭ ‬طبيعت‭ ‬بسيار‭ ‬طولاني‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بعضاً‭ ‬براي‭ ‬هر‭ ‬سانتي‭ ‬متر‭ ‬آن‭ ‬صدها‭ ‬سال‭ ‬بايد‭ ‬سپري‭ ‬شود،‭ ‬روش‌هاي‭ ‬بهره‭ ‬برداري‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬كنوني،‭ ‬خاك‌هايي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬بستر‭ ‬توليد‭ ‬غذا‭ ‬براي‭ ‬آيندگان‭ ‬باشند،‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬نابود‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭.‬
درك‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپايي‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سيله‭ ‬باي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬NoTillay‭ ‬انجاميد‭ ‬كه‭ ‬متأسفانه‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬كشاورزي‭ ‬ما‭ ‬جايگاه‭ ‬قابل‭ ‬اعتنايي‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اندك‭ ‬مواردي‭ ‬مورد‭ ‬بهره‭ ‬برداري‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬متوسط‭ ‬ساليانه‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬هكتار‭ ‬خاك‭ ‬اين‭ ‬سرزمين‭ ‬16‭ ‬تن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬فرسايش‭ ‬از‭ ‬بين‭ ‬مي‌رود‭ ‬كه‭ ‬رقمي‭ ‬معادل‭ ‬5‭ ‬برابر‭ ‬ميانگين‭ ‬جهاني‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬شكلي‭ ‬افراط‭ ‬گرايانه‭ ‬استثمار‭ ‬مي‌شود‭. ‬
استمرار‭ ‬چنين‭ ‬اهمال‭ ‬و‭ ‬بي‌توجهي‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬متوجه‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬دولتمردان‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬لايحه‭ ‬حفاظت‭ ‬خاك‭ ‬به‭ ‬مجلس،‭ ‬هنوز‭ ‬اين‭ ‬لايحه‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬‮«‬خاك‮»‬‭ ‬مي‌خورد‭.‬‭ ‬فرهنگ‌سازي‭ ‬در‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬خاك‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬تدوين‭ ‬قواعد‭ ‬و‭ ‬دستورالعمل‌هايي‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬مسئولان‭ ‬جامعه‭ ‬همراه‭ ‬باشد،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬نشان‭ ‬آشكار‭ ‬اين‭ ‬خلأ،‭ ‬تجاوز‭ ‬به‭ ‬اراضي‭ ‬مرتعي،‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬و‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬باغ‌هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬اخير‭ ‬شاهد‭ ‬تغيير‭ ‬كاربري‭ ‬و‭ ‬تبديل‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬اراضي‭ ‬مسكوني‭ ‬بوده‭ ‬ايم‭. ‬
به‭ ‬دليل‭ ‬شدت‭ ‬بهره‭ ‬برداري‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬مستمر‭ ‬از‭ ‬كودهاي‭ ‬شيميايي‭ ‬و‭ ‬مهم‌تر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬بين‭ ‬بردن‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬سوزاندن‭ ‬بقاياي‭ ‬گياهي‭ ‬در‭ ‬مزارع،‭ ‬تقريبا‭ ‬تمام‭ ‬خاك‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬آلي‭ ‬تهي‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬هوموسي‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬كه‭ ‬نتيجه‭ ‬آن‭ ‬تخريب‭ ‬خواص‭ ‬فيزيكي‭ ‬و‭ ‬شميايي‭ ‬خاك،‭ ‬گرايش‭ ‬بر‭ ‬سمت‭ ‬شور‭ ‬شدن،‭ ‬فشردگي،‭ ‬ناممكن‭ ‬شدن‭ ‬عبور‭ ‬هوا‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬فشردگي‭ ‬و‭ ‬تقليل‭ ‬شديد‭ ‬جمعيت‭ ‬ميكرو‭ ‬ارگانيسم‌ها‭ ‬كه‭ ‬شاخص‭ ‬ارزش‌گذاري‭ ‬اراضي‭ ‬زراعي‭ ‬هستند،‭ ‬مي‌باشد‭.‬
متأسفانه،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬اثرات‭ ‬استفاده‭ ‬بدون‭ ‬ضابطه‭ ‬اين‭ ‬كودها‭ ‬بر‭ ‬همگان‭ ‬آشكار‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬معهذا‭ ‬اين‭ ‬روند‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭. ‬
مصرف‭ ‬ساليانه‭ ‬كودهاي‭ ‬شيميايي‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬3‭ ‬ميليون‭ ‬و‭ ‬دويست‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ -‬دو‭ ‬ميليون‭ ‬تن‭ ‬كود‭ ‬نيتروژنه،‭ ‬800‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬فسفاته‭ ‬و‭ ‬400‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬پتاسه‭- ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تقسيم‭ ‬سرانه‭ ‬به‭ ‬ازاء‭ ‬هر‭ ‬هكتار‭ -‬18‭ ‬ميليون‭ ‬هكتار‭ ‬اراضي‭ ‬آبي،‭ ‬ديم،‭ ‬باغ‭- ‬به‭ ‬عدد‭ ‬178‭ ‬كيلو‭ ‬مي‌رسيم‭. ‬واضح‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اراضي‭ ‬ديم‭ ‬و‭ ‬باغ‌ها‭ ‬سرانه‭ ‬فوق‭ ‬همه‭ ‬ساله‭ ‬مصرف‭ ‬نمي‌شود‭ ‬و‭ ‬لذا‭ ‬سهم‭ ‬اراضي‭ ‬آبي‭ ‬تا‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬افزايش‭ ‬مي‌يابد‭ ‬كه‭ ‬ميزان‭ ‬قابل‭ ‬تأملي‭ ‬است‭. ‬ در‭ ‬دولت‭ ‬دهم،‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬تأكيد‭ ‬بر‭ ‬مضرات‭ ‬كودهاي‭ ‬شيميايي‭ ‬برخاك‭ ‬و‭ ‬محصول،‭ ‬مقرر‭ ‬گرديد،‭ ‬تا‭ ‬يك‭ ‬سوم‭ ‬از‭ ‬كودهاي‭ ‬مصرفي‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬باغ‌ها‭ ‬از‭ ‬گروه‭ ‬كودهاي‭ ‬آلي‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬تقريبا‭ ‬چنين‭ ‬دستورالعملي‭ ‬به‭ ‬بوته‭ ‬فراموشي‭ ‬سپرده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬معدودي‭ ‬از‭ ‬علاقمندان‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كودها‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌كنند‭. ‬
كاربران،‭ ‬تقريبا‭ ‬به‭ ‬دستورالعمل‌هاي‭ ‬مندرج‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬ظروف‭ ‬سموم‭ ‬توجهي‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬معياربندي‭ ‬صحيحي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬نمي‌بندند‭. ‬در‭ ‬عمل‭ ‬مشاهده‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬واحد‭ ‬مصرف‭ ‬سم،‭ ‬درپوش‭ ‬ظرف‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬واحد‭ ‬مايع‭ ‬سم،‭ ‬حلب‌هاي‭ ‬17‭ ‬كيلويي‭ ‬روغن‭ ‬نباتي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬ميزان‭ ‬سم‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬براي‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬شته‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬يك‭ ‬كرم‭ ‬ساقه‭ ‬خوار‭ ‬از‭ ‬يكديگر‭ ‬متفاوتند‭.‬
اگر‭ ‬چه‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬كشورهايي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اقتصادي‭ ‬توسعه‭ ‬نيافته‭ ‬ناميده‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬كشت‭ ‬بذر‭ ‬به‭ ‬روش‌هاي‭ ‬سنتي‭ ‬انجام‭ ‬مي‌گيرد،‭ ‬اما‭ ‬اختراع‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬انواع‭ ‬بذر‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬رديف‭ ‬كار‭ ‬كه‭ ‬موجب‭ ‬سهولت‭ ‬در‭ ‬كشت،‭ ‬سرعت‭ ‬عمل‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬هزينه‭ ‬كارگر،‭ ‬صرفه‭ ‬جويي‭ ‬در‭ ‬زمان،‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬عمق‭ ‬مقرر‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬عمليات‭ ‬مربوطه‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬بذر‭ ‬اصولي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورده‌اند‭ ‬كه‭ ‬نتايج‭ ‬مثبتي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬
كشاورزان‭ ‬پيشين‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬كشت‭ ‬ابتدا،‭ ‬گندم‌هايي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬سهم‭ ‬پرندگان،‭ ‬مورچه‌ها‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬دانه‭ ‬خواران‭ ‬بود‭ ‬بر‭ ‬زمين‭ ‬مي‌پاشيد‭ ‬و‭ ‬نهايتا‭ ‬به‭ ‬سهم‭ ‬خودش‭ ‬مي‌رسيد‭. ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬اين‭ ‬تفكر‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬حيات‭ ‬ساير‭ ‬جانوران‭ ‬داشت،‭ ‬اما‭ ‬معلوم‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬بخش‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬بذرها‭ ‬به‭ ‬هدر‭ ‬مي‌رود،‭ ‬امري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬جلوي‭ ‬آن‭ ‬گرفته‭ ‬شده،‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬هدر‭ ‬روي‭ ‬شكل‭ ‬ديگري‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬واحد‭ ‬هكتار‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬گونه‌اي‭ ‬كه‭ ‬بوته‌ها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬رقيب‭ ‬يكديگر‭ ‬درآمده‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬مطلوب‭ ‬نمي‌رسد‭.‬
سال‌ها‭ ‬قبل‭ ‬معيار‭ ‬كشت‭ ‬گندم‭ ‬يك‭ ‬صد‭ ‬كيلو‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬هكتار‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬هم‭ ‬اكنون‭ ‬به‭ ‬250‭ ‬كيلو‭ ‬رسيده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نتيجه‭ ‬آن‭ ‬عدم‭ ‬امكان‭ ‬پنجه‌زني‭ ‬و‭ ‬تك‭ ‬ساقه‌اي‭ ‬شدن‭ ‬بوته‌هاي‭ ‬گندم‭ ‬گرديده‭ ‬است‭. ‬ تنظيم‭ ‬دستگاه‌هاي‭ ‬بذر‭ ‬كار‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬عمده‭ ‬مواردي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كمتر‭ ‬مورد‭ ‬عنايت‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬اپراتورهاي‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬كه‭ ‬معمولا‭ ‬بذور‭ ‬گندم،‭ ‬چغندر،‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬كلزا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬شكل‭ ‬مي‌كارند‭ ‬كه‭ ‬نتيجه‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬معلوم‭ ‬است‭. ‬تنظيم‭ ‬كارنده‌ها‭ ‬موضوعي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬بذر‭ ‬انجام‭ ‬گيرد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬غير‭ ‬اين‭ ‬صورت‭ ‬خسارت‭ ‬بار‭ ‬خواهد‭ ‬آمد‭. ‬
هنوز‭ ‬هم‭ ‬آبياري‭ ‬در‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬مزارع‭ ‬بيشتر‭ ‬مشابه‭ ‬‮«‬آب‭ ‬شويي‮»‬‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ساعت‌ها‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬طرف‭ ‬آب‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ديگر‭ ‬خارج‭ ‬مي‌شود،‭ ‬بدون‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬قطره‌اي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جذب‭ ‬گياه‭ ‬گردد‭. ‬همين‭ ‬روش‭ ‬مصرف‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬جا‭ ‬خاتمه‭ ‬يافته‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬اكنون‭ ‬دچار‭ ‬بحران‭ ‬كم‭ ‬آبي‭ ‬شده‌ايم‭.‬
ميلياردها‭ ‬مترمكعب‭ ‬آب‌هاي‭ ‬تحت‭ ‬الارضي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اعماق‭ ‬زمين‭ ‬خارج‭ ‬و‭ ‬تبخير‭ ‬كرده‭ ‬ايم‭ ‬و‭ ‬ناله‭ ‬سرمي‭ ‬دهيم‭ ‬كه‭ ‬آب‭ ‬نداريم‭. ‬بيش‭ ‬از‭ ‬700‭ ‬چاه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬نقطه‌اي‭ ‬كه‭ ‬آبي‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬حفر‭ ‬كرده‭ ‬ايم‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬تراز‭ ‬آب‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬زده‌ايم‭. ‬اين‭ ‬همه‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬آموزش‭ ‬نديدن‭ ‬و‭ ‬نداشتن‭ ‬فرهنگ‭ ‬مصرف‭ ‬صحيح‭ ‬است‭. ‬
سخن‭ ‬پاياني‭ ‬
زمان‭ ‬آن‭ ‬فرا‭ ‬رسيده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬تغيير‭ ‬شرايط‭ ‬زندگي،‭ ‬جايگاه‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬و‭ ‬جهاني‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬ملي‭ ‬در‭ ‬احوالات‭ ‬خود‭ ‬تجديدنظر‭ ‬كنيم‭. ‬بايد‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬نهاده‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬بازبيني‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬تعاريف‭ ‬ديگري‭ ‬را‭ ‬جايگزين‭ ‬نماييم‭. ‬فرهنگ‭ ‬مصرف‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬با‭ ‬درنظر‭ ‬گرفتن‭ ‬تجاربي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‌‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬تمامي‭ ‬زمينه‌ها‭ ‬تغيير‭ ‬نمايد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬الفباي‭ ‬كشاورزي‭ ‬مدرن‭ ‬است‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۱ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow