سیاستگذاری کشاورزی
گنجینه‭ ‬20‭ ‬ساله شماره ده و یازده

برگی‭ ‬از‭ ‬مطالب
گنجینه‭ ‬20‭ ‬ساله
سال‭ ‬اول‭ ‬شماره‭ ‬دهم و‭ ‬یازدهم

زمانی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مهر‭ ‬سال‭ ‬77‭ ‬اولین‭ ‬شماره‭ ‬نشریه‭ ‬دام،‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسید‭ ‬شاید‭ ‬كمتر‭ ‬كسی‭ ‬فكر‭ ‬می‌كرد‭ ‬كه‭ ‬نشریه‌ای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬شكل‌گیری‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬مباحث‭ ‬كارشناسی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬گاها‭ ‬بتواند‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬كشیده‭ ‬و‭ ‬خط‌مشی‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬ارائه‭ ‬دهد‭. ‬
حال‭ ‬پس‭ ‬گذشت‭ ‬بیست‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬چاپ‭ ‬این‭ ‬نشریه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬شدیم‭ ‬تا‭ ‬نگاهی‭ ‬كوتاه‭ ‬و‭ ‬گذرا‭ ‬به‭ ‬مطالب‭ ‬آن‭ ‬روزگار‭ ‬و‭ ‬معضلات‭ ‬آن‭ ‬روزگاران‭ ‬كنیم؛‭ ‬تا‭ ‬بدانیم‭ ‬دغدغه‌های‭ ‬وزارتخانه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬چه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬و‭ ‬كوتاه‭ ‬مدت‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬به‭ ‬تحقق‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬ مطالبی‭ ‬كه‭ ‬شاید‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬كمتر‭ ‬كسی‭ ‬مانده‭ ‬باشد؛‭ ‬اما‭ ‬باعث‭ ‬تأسف‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬هنوز‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مسئله‌ای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حل‭ ‬شدن‭ ‬است‭. ‬ مطالب‭ ‬منتخب‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬از‭ ‬دهم‭ ‬و‭ ‬یازدهم‭ ‬مجله‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1379‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تقدیم‭ ‬علاقه‌مندان‭ ‬می‌شود‭.‬
تعاونی‌های‭ ‬روستایی؛‭ ‬چرا‭ ‬نه؟
گزیده‌ای‭ ‬از‭ ‬شماره‭ ‬10‭-‬11‭ ‬صفحه‭ ‬4
در‭ ‬اصل‭ ‬44قانون‭ ‬اساسی‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران،‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشور‭ ‬برسه‭ ‬پایه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬دولتی،‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬استوار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬رهگذر‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مردمی‭ ‬و‭ ‬فراگیر‭ ‬بودن‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬خاصی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬اقشار‭ ‬مختلف‭ ‬جامعه‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬كمتر‭ ‬كشاورز‭ ‬و‭ ‬دامدار‭ ‬و‭ ‬صنعتگر‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬امروزه‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬روستایی‭ ‬در‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تشكل‌ها‭ ‬عضویت‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭. ‬نكته‭ ‬در‭ ‬خور‭ ‬توجه‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬روستایی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نقشی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬فرآیند‭ ‬تولیدات‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایفا‭ ‬می‌كنند‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬از‭ ‬جایگاه‭ ‬خاصی‭ ‬برخوردارند‭. ‬و‭ ‬مهمتر‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬تعداد‭ ‬اعضاء‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬تكنسین‌های‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬روستایی‭ ‬چندین‭ ‬برابر‭ ‬مجموعه‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬نیز‭ ‬خود‭ ‬جای‭ ‬تامل‭ ‬دارد‭.‬
وزارت‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬زیست
با‭ ‬رسالت‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك
گزیده‌ای‭ ‬از‭ ‬شماره‭ ‬10‭-‬11‭ ‬صفحه‭ ‬17‭ ‬
مدتی‭ ‬است‭ ‬كارشناسان،‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬محققان‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬مرتع‭ ‬با‭ ‬انگشت‭ ‬گذاشتن‭ ‬بر‭ ‬روند‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬صعود‭ ‬نابودی‭ ‬جنگل‌ها،‭ ‬افزایش‭ ‬بیابان‌زایی‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬مدیریت‭ ‬اجرایی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬سامان‌دهی‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬و‭ ‬جنگل‌های‭ ‬كشور‭ ‬كه‭ ‬شاهرگ‭ ‬حیات‭ ‬و‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬زمینه‭ ‬دوام‭ ‬و‭ ‬بقاء‭ ‬ملت‭ ‬است‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬اظهار‭ ‬نظر‭ ‬كارشناسی‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬ایجاد‭ ‬یك‭ ‬وزارتخانه‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬كشور‭ ‬شده‌اند‭.‬مخالفان‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬عقیده‭ ‬دارند‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬كم‌كردن‭ ‬حجم‭ ‬ادارات‭ ‬و‭ ‬سازمان‌هاست‭ ‬ایجاد‭ ‬یك‭ ‬وزارتخانه‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬عمیق‌تر‭ ‬از‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬در‭ ‬تاسیس‭ ‬یك‭ ‬وزارتخانه‭ ‬است‭.‬قدر‭ ‬مسلم‭ ‬موافقان‭ ‬و‭ ‬مخالفان‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬هریك‭ ‬دیدگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬دفاعیات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬می‌كنند‭.‬
پیشینه‭ ‬هفتاد‭ ‬و‭ ‬پنج‭ ‬هزار‭ ‬ساله‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬باستان
گزیده‌ای‭ ‬از‭ ‬شماره‭ ‬10‭-‬11‭ ‬صفحه‭ ‬28
دیرین‭ ‬شناسان‭ ‬در‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬غارهای‭ ‬بیستون،‭ ‬آلات‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬بقایای‭ ‬انسان‌های‭ ‬عصر‭ ‬حجر‭ ‬را‭ ‬به‌دست‭ ‬آورده‌اند‭ ‬كه‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬75هزار‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬میلاد‭ ‬مسیح‭ ‬است‭.‬‭ ‬همه‭ ‬دانشمندان‭ ‬باستان‌شناس‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬شناس‭ ‬و‭ ‬پژوهشگران‭ ‬و‭ ‬تاریخ‌نگاران‭ ‬مشهور‭ ‬جهان،‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باورند‭ ‬كه‭ ‬تمدن‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬از‭ ‬منطقه‭ ‬میان‭ ‬رودان‭-‬كردستان‭ ‬بزرگ‭-‬سرچشمه‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬فلات‭ ‬ایران،‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬امكانات‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬امكانات‭ ‬معدنی،‭ ‬بهترین‭ ‬محل‭ ‬برای‭ ‬آغاز‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬طبیعت‭ ‬و‭ ‬تسخیر‭ ‬و‭ ‬رام‭ ‬كردن‭ ‬آن‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بشر‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فراگیری‭ ‬درس‌های‭ ‬اولیه،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬تسخیر‭ ‬طبیعت‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬پر‭ ‬مخاطره‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬جلگه‌های‭ ‬حاصلخیز‭ ‬رودخانه‌های‭ ‬اطراف‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬زندگی‭ ‬اماده‭ ‬ساخت‭.‬
جشن‭ ‬مهرگان،‭ ‬جشن‭ ‬آغاز‭ ‬سال‭ ‬كشاورزی
گزیده‌ای‭ ‬از‭ ‬شماره‭ ‬10-11‭ ‬صفحه‭ ‬36
از‭ ‬علمای‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عرب‭ ‬اخبار‭ ‬زیادی‭ ‬درخصوص‭ ‬جشن‭ ‬مهرگان‭ ‬نقل‭ ‬كرده‌اند؛‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جمله‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جشن‭ ‬موبدان‭ ‬موبد‭ ‬خوانچه‌ای‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬شیر،‭ ‬شكر،‭ ‬نیلوفر،‭ ‬به،‭ ‬سیب،‭ ‬یك‭ ‬خوشه‭ ‬انگور‭ ‬سفید‭ ‬و‭ ‬هفت‭ ‬دانه‭ ‬مورد‭ ‬و‭ ‬هفت‭ ‬چیز‭ ‬دیگر‭ ‬كه‭ ‬درون‭ ‬خوانچه‭ ‬می‌گذاشتند‭ ‬همان‭ ‬هفت‭ ‬سین‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬جزو‭ ‬تشریفات‭ ‬نوروز‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آمد‭. ‬ از‭ ‬اینجا‭ ‬معلوم‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬هفت‭ ‬سین‭ ‬در‭ ‬جشن‭ ‬مهرگان‭ ‬نیز‭ ‬معمول‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬ابوریحان‭ ‬بیرونی‭ ‬می‌گوید‭ ‬مهر‭ ‬اسم‭ ‬خورشید‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬روزی‭ ‬خورشید‭ ‬ظاهر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬مناسبت‭ ‬این‭ ‬روز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬منسوب‭ ‬كرده‌اند‭. ‬
فرش‭ ‬ایران‭ ‬میراث‭ ‬گذشته،‭ ‬سرمایه‭ ‬آینده‭ ‬
گزیده‌ای‭ ‬از‭ ‬شماره‭ ‬10‭-‬11‭ ‬صفحه‭ ‬37
صنعت‭ ‬فرش‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬مدون‭ ‬چندین‭ ‬هزار‭ ‬ساله‭ ‬ایران‭ ‬قدمتی‭ ‬طولانی‭ ‬و‭ ‬جایگاهی‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬دارد‭. ‬دست‭ ‬هنرمندان‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬ایرانی‭ ‬از‭ ‬ازمنه‭ ‬پیشین‭ ‬سازنده‭ ‬نقوشی‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬جغرافیای‭ ‬جهان‭ ‬كمتر‭ ‬سابقه‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬ در‭ ‬بعد‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬كالاهای‭ ‬مهم‭ ‬صادراتی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬فرش‭ ‬محصول‭ ‬دست‭ ‬هنرمندان‭ ‬ایران‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬طوری‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬ظهور‭ ‬خط‭ ‬و‭ ‬كتابت‭ ‬تاریخ‭ ‬مدون‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬هنر‭ ‬بسیار‭ ‬سخنان‭ ‬گفته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬تجارت‭ ‬می‌تواند‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬نفت‭ ‬بزرگترین‭ ‬منبع‭ ‬كسب‭ ‬درآمد‭ ‬ارزی‭ ‬برای‭ ‬كشور‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬گستره‭ ‬ایران‭ ‬منبع‭ ‬درآمدی‭ ‬برای‭ ‬خانوارهای‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬تأمین‌كننده‭ ‬چندین‭ ‬هزار‭ ‬فرصت‭ ‬شغلی‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬و‭ ‬جوانان‭ ‬كشور‭ ‬باشد‭.‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow