سیاستگذاری کشاورزی
فریاد‭ ‬خاموش‭ ‬نوآوری

زحمات‭ ‬فراموش‭ ‬شده
مخترعین‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬

فریاد‭ ‬خاموش‭ ‬نوآوری

یک‭ ‬هکتار‭ ‬زمین‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬منطقه‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیمی‭ ‬یکسان‭ ‬یک‭ ‬الی‭ ‬یک‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬تن‭ ‬محصول‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قطعه‭ ‬زمین‭ ‬دیگر‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬شرایط‭ ‬8‭ ‬الی‭ ‬10‭ ‬تن‭ ‬محصول‭ ‬برداشت‭ ‬می‌شود‭.‬

چرا‭ ‬چنین‭ ‬می‌شود؟

عوامل‭ ‬بهره‌برد‌اری‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬افزود‌ه‭ ‬می‌تواند‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬نهاد‌ه‌های‭ ‬مطلوب‭ ‬کشاورزی‭ ‬باشد‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تفاوت‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬اختراع‭ ‬یک‭ ‬نوآوری‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬سیستم‭ ‬و‭ ‬تکنولوژی‭ ‬جدید‭ ‬به‌ویژه‭ ‬اگر‭ ‬بومی‭ ‬و‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬و‭ ‬نیازهای‭ ‬کشور‭ ‬باشد‭ ‬می‌تواند‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬را‭ ‬موجب‭ ‬شود‭.‬
دو‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬خلاق‭ ‬و‭ ‬پویای‭ ‬یک‭ ‬د‌انشجوی‭ ‬دکترای‭ ‬تغذیه‭ ‬د‌ام‭ ‬و‭ ‬طیور‭  - ‬د‌انشگاه‭ ‬تهران‭ - ‬،‭ ‬اید‌ه‭ ‬اختراع‭ ‬فید‌رمیکسر‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬ضریب‭ ‬تبدیل‭ ‬خوراک‭ ‬د‌ام‭ ‬به‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬خطور‭ ‬کرد‭. ‬مطالعات‭ ‬و‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬عملکرد‭ ‬وی‭ ‬د‌ر‭ ‬مشارکت‭ ‬با‭ ‬د‌زفول‭ ‬ماشین‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬فید‌رمیکسرهای‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬پرطرفد‌ار‭ ‬شود‭. ‬اما‭ ‬حرکت‭ ‬جامع‌تر‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬فید‌رمیکسر‭ ‬بومی‭ ‬خودکششی‭ ‬ساخته‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬قابل‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬مشابه‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬استاند‌ارد‭ ‬اروپایی‭ ‬باشد‭.‬
وی‭ ‬طی‭ ‬د‌و‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬پای‭ ‬ننشست‭ ‬تا‭ ‬اینکه‭ ‬د‌ر‭ ‬د‌ومین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬نهاد‌ه‌های‭ ‬کشاورزی‭  - ‬اسفند‭ ‬96‭ -  ‬توانست‭ ‬از‭ ‬نخستین‭ ‬فید‌رمیکسر‭ ‬خودکششی‭ ‬اختراعی‭ ‬خود‭ ‬رونمایی‭ ‬کند‭.‬ توان‭ ‬عملکرد‭ ‬این‭ ‬د‌ستگاه‭ ‬10‭ ‬مترمکعب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬حمل‭ ‬با‭ ‬تراکتور‭ ‬ند‌ارد‭ ‬و‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬گارانتی‭ ‬د‌ارد‭.‬

ما،‭ ‬ز‭ ‬یاران‭...‬

در‭ ‬دنیا‭ ‬رسم‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭:‬
•‭ ‬مخترعین‭ ‬قد‌ر‭ ‬می‌بینند‭ ‬و‭ ‬د‌رصد‌ر‭ ‬می‌نشینند‭. ‬
•‭ ‬حد‌اقل‭ ‬10‭ ‬سال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬نخستین‭ ‬تولید،‭ ‬مشمول‭ ‬معافیت‭ ‬مالیاتی‭ ‬می‌شود‭.‬
•‭ ‬زمین‭ ‬صنعتی‭ ‬در‭ ‬شهرک‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬به‭ ‬رایگان‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اجاره‭ ‬30‭ ‬تا‭ ‬90‭ ‬ساله‭ ‬به‭ ‬مخترع‭ ‬تحویل‭ ‬می‌گرد‌د‭. ‬
•‭ ‬امتیاز‭ ‬شرکت‭ ‬د‌انش‭ ‬بنیان‭ ‬به‭ ‬مخترع‭ ‬د‌اد‌ه‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬بهرهی‭ ‬آن‭ ‬استفاد‌ه‭ ‬کند‭. ‬
•‭ ‬چنانچه‭ ‬مخترع‭ ‬خد‌مات‭ ‬سربازی‭ ‬انجام‭ ‬ند‌اد‌ه‭ ‬باشد‭ ‬همانند‭ ‬قهرمانان‭ ‬ملی‭ ‬از‭ ‬خد‌مت‭ ‬زیرپرچم‭ ‬معاف‭ ‬می‌شود‭. ‬
•‭ ‬وام‭ ‬بلند‌مد‌ت‭ ‬بد‌ون‭ ‬بهره‭ ‬با‭ ‬خواب‭ ‬بازپرد‌اخت‭ ‬تا‭ ‬همان‭ ‬تولید‭ ‬انبوه‭ ‬اختراع‭ ‬و‭ ‬اقساط‭ ‬بلند‭ ‬مد‌ت‭ ‬به‭ ‬وی‭ ‬د‌اد‌ه‭ ‬می‌شود‭. ‬
•‭ ‬امکان‭ ‬وارد‌ات‭ ‬انواع‭ ‬آلیاژها،‭ ‬قطعات،‭ ‬لوازم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬نمونه‌های‭ ‬پیش‭ ‬ساخته‭ ‬خارجی‭ ‬بد‌ون‭ ‬تعرفه‭ ‬برای‭ ‬مخترع‭ ‬فراهم‭ ‬می‌گرد‌د‭. ‬
•‭ ‬اختراع‭ ‬وی‭ ‬از‭ ‬لحظه‭ ‬ثبت‭ ‬بیمه‭ ‬شد‌ه‭ ‬و‭ ‬ضمانت‭ ‬عد‌م‭ ‬موازی‭ ‬کاری‭ ‬به‭ ‬وی‭ ‬داد‌ه‭ ‬می‌شود‭. ‬
•‭ ‬و‭ ... ‬
فید‌ماشین‭ ‬خودکششی‭ ‬خارجی‭ ‬د‌ر‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بین‭ ‬700‭ ‬تا‭ ‬900‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭ ‬د‌رحالی‭ ‬که‭ ‬نمونه‭ ‬د‌اخلی‭ ‬قابل‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬ماشین‌های‭ ‬اروپایی‭ ‬بسیار‭ ‬ارزانتر‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شود‭. ‬
•‭ ‬هیچ‭ ‬نوع‭ ‬تحریم‭ ‬یا‭ ‬مشکلی‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬تولید‭ ‬تا‭ ‬گارانتی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬نماید‭. ‬

یک‭ ‬بام‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬هوا‭ ‬

اما‭ ‬متأسفانه‭ ‬مخترعین‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬چنبره‭ ‬بوروکراسی‭ ‬اد‌اری‭ ‬گیر‭ ‬کرد‌ه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬شناخته‭ ‬شد‌ن‭ ‬حقوق‭ ‬حقه‭ ‬خود‭ ‬ناامید‭ ‬هستند‭. ‬
دکتر‭ ‬عباسی،‭ ‬رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬توان‭ ‬از‭ ‬چنین‭ ‬مخترعانی‭ ‬حمایت‭ ‬میکند‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬د‌سته‭ ‬از‭ ‬مخترعان‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معد‌ن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬مراجعه‭ ‬میکنند‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬پاسخ‭ ‬مواجه‭ ‬می‌شوند‭ ‬که‭: ‬امور‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬مربوط‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬باز‭ ‬کنند‭ ‬اما‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬صنعتی‭ ‬بود‌ن،‭ ‬مخترع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معد‌ن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬حواله‭ ‬میکنند‭. ‬

چه‭ ‬باید‭ ‬کرد‭ ‬

پیشنهاد‭ ‬می‌شود‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬سازمانی‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬نهاد‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬مخترعین‭ ‬نهاد‌ه‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬تأسیس‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬مخترع‭ ‬به‭ ‬محض‭ ‬ثبت‭ ‬اختراع‭ ‬یا‭ ‬تکمیل‭ ‬مطالعات‭ ‬و‭ ‬تحقیقات‭ ‬به‭ ‬عضویت‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬د‌رآید‭.‬ پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬پیگیری‭ ‬اد‌اری‭ ‬و‭ ‬مراجعات،‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬مجوز‭ ‬صرفا‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وکالت‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬موکل‭ - ‬مخترع‭ -  ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬بانک‌ها‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬ارزان‭ ‬و‭ ‬شهرک‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬تحویل‭ ‬زمین‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مخترعین‭ ‬باشند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۵ و ۲۱۶  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow