سیاستگذاری کشاورزی
دهقانان‭ ‬فداكار‭ ‬هم‭ ‬پير‭ ‬مي‌شوند

آيا‭ ‬بازنشستگي‭ ‬در‭ ‬شغل‭ ‬كشاورزي‭ ‬معنا‭ ‬دارد؟‭!‬

دهقانان‭ ‬فداكار‭ ‬هم‭ ‬پير‭ ‬مي‌شوند

سيد‭ ‬نصير‭ ‬سيادت
قريب‭ ‬به‭ ‬چهار‭ ‬دهه‭ ‬است‭ ‬مرتب‭ ‬در‭ ‬بوق‭ ‬و‭ ‬كرنا‭ ‬ميكنيم،‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬تأمين‭ ‬امنيت‭ ‬غذايي،‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬توليد‭ ‬ناخالص‭ ‬ملي،‭ ‬26‭ ‬درصد‭ ‬اشتغال‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬توليد‭ ‬110‭ ‬ميليون‭ ‬تن‭ ‬انواع‭ ‬محصول‭ ‬زراعي،‭ ‬باغي،‭ ‬دامي‭ ‬و‭ ‬شيلاتي‭ ‬با‭ ‬بالاترين‭ ‬نرخ‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬غيرنفتي‭ ‬عامل‭ ‬اصلي‭  ‬رشد‭ ‬مثبت‭ ‬اقتصادي‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬سنوات‭ ‬اخير‭ ‬مي‌باشد‭.  ‬و‭ ‬دائماً‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬تأكيد‭ ‬مي‌‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬4/5‭ ‬ميليون‭ ‬نفر‭ ‬بهره‌بردار‭ ‬بخش‭ ‬تحقق‭ ‬يافته‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬همه‭ ‬ارقام‭ ‬اين‭ ‬چنيني‭ ‬مي‌گذريم،‭ ‬زيرا‭ ‬آمار‭ ‬و‭ ‬ارقام،‭ ‬هميشه‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬جنبه‭ ‬نمايشي،‭ ‬خوداقناعي‭ ‬و‭ ‬چندمنبعي‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬كاربرد‭ ‬آن‭ ‬بيشتر‭ ‬براي‭ ‬نشست‌هاي‭ ‬خبري،‭ ‬كنفرانس‌ها،‭ ‬جلسات،‭ ‬همايش‌ها،‭ ‬دريافت‭ ‬و‭ ‬تقسيم‭ ‬بودجه‭ ‬و‭... ‬است‭. ‬
به‭ ‬موضوع‭ ‬4/5‭ ‬ميليون‭ ‬نفر‭ ‬بهره‌بردار‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬مي‌پردازيم،‭ ‬رقمي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ساليان‭ ‬طولاني‭ ‬هيچ‭ ‬تغييري‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ميرسد‭ ‬ثابت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گرچه‭ ‬سه‌دهه‭ ‬است‭ ‬مسئولان‭ ‬اعلام‭ ‬مي‌كنند‭ ‬روستاييان‭ ‬و‭ ‬كشاورزان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬كوچ‭ ‬دائمي‭ ‬به‭ ‬حاشيه‭ ‬شهرك‌ها‭ ‬و‭ ‬شهرها‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬كشاورزان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬بازنشسته‌شدن،‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬ثبات‭ ‬گفتار،‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬آدم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬اين‭ ‬ضرب‌المثل‭ ‬طنزگونه‭ ‬ملانصرالدين‭ ‬مي‌اندازد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬پرسيدند،‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬داري؟‭ ‬گفت‭ : ‬50‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬دوباره‭ ‬پرسيدند،‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬داري،‭ ‬گفت‭: ‬50‭ ‬سال،‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬گفتند،‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬تو‭ ‬گفتي‭ ‬50‭ ‬سال‭ ‬داري‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬پاسخ‭ ‬داد‭ ‬‮«‬حرف‭ ‬مرد‭ ‬يكي‭ ‬است‮»‬،‭ ‬و‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬طنز‭ ‬تلخ‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬زواياي‭ ‬مختلف‭ ‬مي‌شود‭ ‬تحليل‭ ‬كرد،‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬آنها،‭ ‬معناي‭ ‬ايستادن‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جا‭ ‬زدن‭ ‬را‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬عدم‭ ‬تحرك‭ ‬جسمي‭ ‬و‭ ‬پويايي‭ ‬ذهني؛‭ ‬افكاري‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬ماشين‌هاي‭ ‬مكانيكي،‭ ‬عاجز‭ ‬از‭ ‬تحليلاند‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬داده‌ها‭ ‬را‭ ‬ساليان‭ ‬متمادي،‭ ‬تكرار‭ ‬مي‌كنند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جاي‭ ‬خود‭ ‬يك‭ ‬آفت‭ ‬و‭ ‬آسيب‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬مديريت‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬اداري‭ ‬كشور‭ ‬به‌شمار‭ ‬مي‌رود‭. ‬زيرا‭ ‬در‭ ‬بطن‭ ‬اين‭ ‬آسيب،‭ ‬اتفاقات‭ ‬بسياري‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬ناگاه‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بحراني‭ ‬روبرو‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬كنترل‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬خارج‭ ‬مي‌شود،‭ ‬بحران‌هايي‭ ‬كه‭ ‬كم‭ ‬نيستند‭ ‬و‭ ‬هم‌اكنون‭ ‬نيز‭ ‬گريبان‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬گرفته‌اند،‭ ‬بحران‭ ‬زيست‌محيطي،‭ ‬بحران‭ ‬آب،‭ ‬بحران‭ ‬بيكاري- ‬به‌ويژه‭ ‬فارغ‌التحصيلان‭ ‬رشته‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ،‭ - ‬بحران‭ ‬ريزگردها،‭ ‬بحران‭ ‬نابودي‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬و‭ ‬مراتع،‭ ‬بحران‭ ‬خشكشدن‭ ‬تالاب‌ها‭ ‬و‭ ‬درياچه‌ها،‭ ‬بحران‭ ‬نقدينگي‭ ‬و‭... ‬كه‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬توهم‭ ‬ارقام‭ ‬و‭ ‬آمار‭ ‬شيك‭ ‬پيشرفت‌ها‭ ‬و‭ ‬توقف‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬است‭. ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬غير‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬بود،‭ ‬اكنون‭ ‬مطلب‭ ‬حاضر،‭ ‬نيز‭ ‬طور‭ ‬ديگري‭ ‬نگاشته‭ ‬ميشد‭. ‬
و‭ ‬اما‭ ‬تأكيد‭ ‬بر‭ ‬رقم‭ ‬5/4‭ ‬ميليون‭ ‬بهره‌بردار‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ساليان‭ ‬طولاني،‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬واقعيت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هيچگونه‭ ‬اطلاعاتي‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬عدد‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬بهره‭ ‬برداران‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬اطلاعاتي‭ ‬مانند‭: ‬تعداد‭ ‬واقعي‭ ‬بهره‌برداران،‭ ‬سن،‭ ‬سواد،‭ ‬جنسيت،‭ ‬نوع‌فعاليت،‭ ‬ميزان‭ ‬درآمد،‭ ‬شخص‭ ‬حقيقي،‭ ‬شركت‭ ‬حقوقي،‭ ‬تشكل،‭ ‬اتحاديه،‭ ‬انجمن،‭ ‬محصول‭ ‬توليدي،‭ ‬ميزان‭ ‬توليد،‭ ‬مقدار‭ ‬زمين،‭ ‬كارگاه،‭ ‬كارخانه،‭ ‬تعداد‭ ‬ماشين‌ها،‭ ‬ميزان‭ ‬تسهيلات‭ ‬دريافتي،‭ ‬ميزان‭ ‬آموزش‭ ‬حرفه‌اي،‭ ‬مهم‌تر‭ ‬از‭ ‬همه،‭ ‬اينكه‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬تعداد‭ ‬بهره‌بردار،‭ ‬دستگاه‭ ‬متولي‭ ‬هيچگاه‭ ‬هرم‭ ‬سني‭ ‬استخراج‭ ‬نكرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نمي‌داند‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬در‭ ‬بخشهاي‭ ‬مختلف،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬فعاليت،‭ ‬داراي‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬ميزان‭ ‬سابقه‭ ‬فعاليت‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چه‭ ‬تاريخي‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬فعاليت‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حرفه‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬مدت‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬افتخار‭ ‬بازنشستگي‭ ‬نائل‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬آيا‭ ‬بازنشستگي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شغل‭ ‬معنا‭ ‬دارد؟
آيا‭ ‬قانوني‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬است؟‭ ‬مگر‭ ‬نه‭ ‬اينكه‭ ‬شاغلين‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬نيز،‭ ‬اين‭ ‬حرفه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منزله‭ ‬يك‭ ‬شغل‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬انتخاب‭ ‬كردهاند‭. ‬پس‭ ‬حق‭ ‬انساني‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬طبيعي‭ ‬آنها‭ ‬ايجاب‭ ‬مي‌نمايد‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬دوره‭ ‬معين‭ ‬مثال؛‭ ‬سي‭ ‬ساله،‭ ‬همانند‭ ‬ساير‭ ‬شاغلين‭ ‬به‭ ‬بازنشستگي‭ ‬برسند‭. ‬
ضمن‭ ‬اينكه‭ ‬وضعيت‭ ‬شغلي‭ ‬كشاورزان‭ ‬نيز‭ ‬اقتضا‭ ‬ميكند،‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬دوران‭ ‬فعاليت‭ ‬هم -خدمت‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ - ‬مسائل‭ ‬رفاهي،‭ ‬مسكن،‭ ‬بهداشت،‭ ‬درمان،‭ ‬آموزش،‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬امور‭ ‬اين‭ ‬زحمت‌كشان‭ ‬بي‌ادعا‭ ‬ازجمله‭: ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬بازنشستگي‭ ‬و‭ ‬دوران‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‌طور‭ ‬مستمر‭ ‬مورد‭ ‬نظارت،‭ ‬توجه،‭ ‬و‭ ‬پيگيري‭ ‬و‭ ‬ساماندهي‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‭. ‬و‭ ‬واحدهايي‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزي‭ ‬اين‭ ‬مسائل‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬متعاقب‭ ‬امر‭ ‬مذكور،‭ ‬چرخه‭ ‬تأمين‭ ‬نيروي‭ ‬انساني‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬نيز،بنا‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬شهرها،‭ ‬افزايش‭ ‬جمعيت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبع‭ ‬افزايش‭ ‬نياز‭ ‬غذايي‭ ‬كشور،‭ ‬مديريت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬علل‭ ‬و‭ ‬آسيب‌هاي‭ ‬خروج‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬از‭ ‬بخش،‭ ‬تحقيق،‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬تحليل‭ ‬شود،‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬با‭ ‬ايجاد‭ ‬انگيزه‌هاي‭ ‬لازم،ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬تسهيلات‭ ‬مقتضي‭ ‬و‭ ‬اتخاذ‭ ‬تصميمات‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬سياست‌گذاري‌‎هاي‭ ‬كلان‭ ‬به‭ ‬مدد‭ ‬و‭ ‬دست‌گيري‭ ‬از‭ ‬دهقانان‭ ‬فداكار‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬پيري‭ ‬شتافته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬انتقال‭ ‬تجارب‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬دوران‭ ‬طولاني‭ ‬خدمت‭ ‬اين‭ ‬عزيزان‭ ‬به‭ ‬نسل‭ ‬جوان،‭ ‬ضمن‭ ‬افزايش‭ ‬بهره‌وري‭ ‬و‭ ‬اثربخشي،‭ ‬از‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬بخش‭ ‬به‌عنوان‭ ‬يك‭ ‬سازمان‭ ‬و‭ ‬سيستم‭ ‬مديريت‭ ‬كشاورزي‭ ‬كشور‭ ‬محافظت‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ايجاد‭ ‬گسست‌هاي‭ ‬بيشتر‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬كشاورزي‭ ‬جلوگيري‭ ‬به‌عمل‭ ‬آورد‭. ‬
به‭ ‬دانش‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همت‭ ‬بلند‭   ‬‭          ‬به‭ ‬بازو‭ ‬دلير‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دل‭ ‬هوشمند
‬سعدي

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۴ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow