سیاستگذاری کشاورزی
دفاع‭ ‬بدون‭ ‬اسلحه

بود‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬حجتی

دفاع‭ ‬بدون‭ ‬اسلحه

ظهر‭ ‬سومین‭ ‬روز‭ ‬تابستان،‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬پنت‭ ‬هاوس‭ ‬200‭ ‬متری‭ ‬سه‭ ‬نبش،‭ ‬طبقه‭ ‬شانزدهم‭ ‬كاخ‭ ‬وزارتخانه‭ ‬یك‭ ‬میز‭ ‬كنفرانس‭ ‬اداری‭ ‬دم‭ ‬در‭ ‬ورودی،‭ ‬یك‭ ‬ست‭ ‬مبل‭ ‬راحتی‭ ‬قابل‭ ‬لم‭ ‬دادن،‭ ‬یك‭ ‬كتابخانه‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬مملو‭ ‬از‭ ‬كتاب،‭ ‬یك‭ ‬ردیف‭ ‬درختچه‌های‭ ‬مثمر‭ ‬و‭ ‬غیرمثمر‭ ‬كنار‭ ‬پنجره‌ها،‭ ‬یك‭ ‬میزكار‭ ‬شخصی‭ ‬با‭ ‬كارتابل‌های‭ ‬فراوان،‭ ‬مردی‭ ‬بلند‭ ‬بالا‭ ‬با‭ ‬چهره‭ ‬افروخته‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬مورد‭ ‬اعتماد‭ ‬خود‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬بازخواست‭ ‬رحم‭ ‬نمی‌كند‭ ‬پذیرای‭ ‬ما‭ ‬بود‭. ‬
فضای‭ ‬سنگین‭ ‬بر‭ ‬اتاق‭ ‬حاكم‭ ‬است،‭ ‬احتمالاً‭ ‬قرار‭ ‬مصاحبه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬خواهد‭ ‬خورد؛ رئیس‭ ‬مركز‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬اشاره‭ ‬می‌كند‭ ‬كه‭ ‬مصاحبه‭ ‬شاید‭ ‬به‭ ‬وقت‭ ‬دیگر‭ ‬موكول‭ ‬شود‭- ‬عصبانیت‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬پایان‭ ‬نیافته‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬دستورات‭ ‬وی‭ ‬و‭ ‬مصوبه‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬آب‭ ‬نادیده‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬خواسته‭ ‬یك‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مصوبه‭ ‬سفر،‭ ‬قالب‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
گروه‭ ‬خبرنگاران‭« ‬رسانه‭ ‬ملی‭ ‬حوزه‭ ‬كشاورزی»‭ ‬با‭ ‬پیشینهی‭ ‬رتبه‭ ‬نخست‭ ‬بین‭ ‬رسانه‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬بررسی‭ ‬در‭ ‬آنچه‭ ‬كه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬روحیه‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬درخواست‭ ‬مصاحبه‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬توصیه‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬قبلی‭ ‬و‭ ‬فعلی‭ ‬ایشان‭ ‬نیز‭ ‬موثر‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬مصاحبه‭ ‬اختصاصی‭ ‬با‭ ‬حجتی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬تصدی‌گری‭ ‬وزارت‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‌ای‭ ‬كه‭ ‬بهترین‭ ‬دستاوردها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اعتبار‭ ‬كلام‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬مسئولین‭ ‬رده‭ ‬بالای‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬هجمه‭ ‬خبرهای‭ ‬ضد‭ ‬و‭ ‬نقیضِ‭ ‬ماندن‭ ‬و‭ ‬رفتن‭ ‬حجتی،‭ ‬شهردار‭ ‬شدن‭ ‬یا‭ ‬صدارت‭ ‬مسكن‭ ‬و‭ ‬شهرسازی‭ ‬یا‭ -...‬و‭ ‬البته‭ ‬بی‌علاقگی‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬بحث‌هایی‭-‬،‭ ‬با‭ ‬لبخند‭ ‬آرامش‌بخش‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭.‬
    
محمود‭ ‬حجتی‭ ‬نجف‌آبادی‭ ‬فارغ‌التحصیل‭ ‬مهندسی‭ ‬عمران‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خانواده‌ای‭ ‬مذهبی‭ ‬تربیت‭ ‬شده،‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬فعالیت‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬خود‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پیروزی‭ ‬انقلاب‭ ‬وارد‭ ‬جهاد‭ ‬سازندگی‭ ‬شد‭.‬ سپس‭ ‬به‌عنوان‭ ‬استاندار‭ ‬سیستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مدیر‭ ‬اجرایی‭ ‬سد‭ ‬كرخه،‭ ‬ایفای‭ ‬مسئولیت‭ ‬كرد‭ ‬این‭ ‬سیاست‌مدار‭ ‬اصلاح‌طلب‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬كسوت‭ ‬وزیر‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬ترابری‭ ‬دولت‭ ‬خاتمی‭ ‬و‭ ‬نخستین‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬خدمت‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬بی‌نیاز‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬گندم‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬بارقه‌ای‭ ‬از‭ ‬امید‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایجاد‭ ‬نمود‭. 
در‭ ‬دولت‭ ‬دهم‭ ‬كه‭ ‬خدمات‭ ‬وی‭ ‬قدر‭ ‬دانسته‭ ‬نشد‭ ‬فرصتی‭ ‬یافت‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬شخصی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یك‭ ‬فعال‭ ‬تمام‭ ‬قد‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬ایام‭ ‬كنار‭ ‬گذاشته‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬صدارت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬شركت‌های‭ ‬هلدینگ‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رئیس‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬در‭ ‬سدسازی،‭ ‬جاده‌سازی،‭ ‬ساختمان‌سازی،‭ ‬عملیات‭ ‬تكمیل‭ ‬برج‭ ‬میلاد،‭ ‬پروژه‌های‭ ‬عمرانی‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ... ‬با‭ ‬شركای‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬خود‭ ‬كاركند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬خانواده‭ ‬خود،‭ ‬سروسامانی‭ ‬بدهد‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬شد‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬توان‭ ‬مهندسی‭ ‬در‭ ‬داخل،‭ ‬به‭ ‬صدور‭ ‬خدمات‭ ‬مهندسی‭ ‬روی‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مناقصه‌های‭ ‬عمرانی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬آمریكایی‌ها،‭ ‬فرانسوی‌ها‭ ‬و‭ ‬چینی‌ها‭ ‬و‭ ... ‬پیروز‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬350‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬ارزآوری‭ ‬كند‭.‬ با‭ ‬آغاز‭ ‬كار‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم،‭ ‬گرچه‭ ‬حجتی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تخریب‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬ساخته‭ ‬بود‭ ‬تمایلی‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬مجدد‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قولی،‭ ‬"همه‭ ‬می‌گفتند‭ ‬وزیر‭ ‬باش‭ ‬اما‭ ‬خودش‭ ‬می‌گفت‭ ‬نباش"‭ ‬اما‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬پیشنهاد‭ ‬دكتر‭ ‬عیسی‭ ‬كلانتری،‭ ‬دكتر‭ ‬جهانگیری،‭ ‬سید‭ ‬اصلاحات‭ ‬و‭ ‬شخص‭ ‬دكتر‭ ‬روحانی‭ ‬برای‭ ‬تصدی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬معرفی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬توانست‭ ‬از‭ ‬مجلس‭ ‬رأی‭ ‬اعتماد‭ ‬بگیرد‭. ‬
در‭ ‬شهریور‭ ‬92‭ ‬كه‭ ‬وزارتخانه‭ ‬را‭ ‬تحویل‭ ‬گرفت‭ ‬ساختمان‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬انبارها‭ ‬را‭ ‬خالی‭ ‬از‭ ‬كود‭ ‬و‭ ‬بذر‭ -‬نهاده‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬كشت‭ ‬پاییزه‭ ‬گندم،‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬و‭ -... ‬و‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬وزارتخانه‭ ‬را‭ ‬تهی‭ ‬از‭ ‬نیروهای‭ ‬كاردان‭ ‬یافت‭ ‬ولی‭ ‬موفق‭ ‬شد‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬مدت،‭ ‬افتخاراتی‭ ‬چون‭ ‬خودكفایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬گندم،‭ ‬شیر،‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬ركورد‭ ‬تولید‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬شكر‭ ‬و‭... ‬ را‭ ‬در‭ ‬پرونده‭ ‬اجرایی‭ ‬خود‭ ‬ثبت‭ ‬نماید‭.‬
حجتی‭ ‬برای‭ ‬اینكه‭ ‬دستی‭ ‬بر‭ ‬آتش‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‌چی‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬تعلق‭ ‬خاطر‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬نماید‭ ‬هم‭ ‬فكری‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬باغی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬ورامین‭ -‬در‭ ‬فاصله‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬صدارت‭- ‬خریداری‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عملكرد‭ ‬اقتصادی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬باغ‭ ‬افتخار‭ ‬می‌كند‭ ‬البته‭ ‬این‭ ‬باغ‭ ‬ماجراها‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬دولت‌های‭ ‬نهم‭ ‬و‭ ‬دهم‭ ‬تا‭ ‬توانستند‭ ‬با‭ ‬وی‭ ‬ناملایمتی‭ ‬كردند‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬وقت‭ ‬از‭ ‬دادن‭ ‬وام‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬واحد‭ ‬كشاورزی‭ ‬طفره‭ ‬رفت،‭ ‬اما‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬زمان‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬پسته‌كاری‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬20‭ ‬هكتار‭ ‬راه‭ ‬انداخته‭ ‬است‭.‬ البته‭ ‬رقبا‭ ‬نیز‭ ‬حاشیه‌های‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬عمرانی،‭ ‬تجاری‭ ‬حجتی،‭ ‬انحصار‭ ‬واردات‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬اقلام‭ ‬پروتئینی،‭ ‬انتصاب‭ ‬اقوام‭ ‬و‭ ‬نزدیكان‭ ‬كاری،‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬حزبی‭ ‬در‭ ‬سمت‌های‭ ‬نان‭ ‬و‭ ‬آبدار‭ ‬وزارتخانه‭ ‬از‭ ‬معاون‭ ‬وزیری‭ ‬تا‭ ‬عضویت‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬شركت‌های‭ ‬وابسته،‭ ‬ثروت‭ ‬چند‭ ‬صد‭ ‬میلیارد‭ ‬تومانی،‭ ‬تعلق‭ ‬خاطر‭ ‬سیاسی،‭ ‬حزبی،‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭... ‬مطرح‭ ‬می‌كنند‭ ‬كه‭ ‬حجتی‭ ‬بی‌اعتنا‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬حاشیه‌سازی‌هاست؛‭ ‬شاید‭ ‬به‭ ‬مصداق‭ ‬این‭ ‬ضرب‭ ‬المثل‭: ‬‮«‬‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬حساب‭ ‬پاك‭ ‬است‭ ... ‬‮»‬

حجتی‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اینكه‭ ‬لحظاتی‭ ‬پیش‭ ‬درگیر‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬مردم‭ ‬بود؛‭ ‬اینك‭ ‬لبخند‭ ‬به‭ ‬لب‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آرامش‭ ‬مصاحبه‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬سؤال‌ها‭ ‬را‭ ‬پاسخ‭ ‬می‌گوید‭.‬

اگر‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬كشاورزی‭ ‬دو‭ ‬خواسته‭ ‬را‭ ‬درنظر‭ ‬بگیریم‭ ‬یكی‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ -‬خواسته‭ ‬نظام‭ ‬و‭ ‬اسناد‭ ‬بالادستی‭- ‬كه‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬برآورده‭ ‬كردن‭ ‬آن‭ ‬موفق‭ ‬بوده‌اید‭ ‬و‭ ‬دیگری‭ ‬خواسته‭ ‬عاملان‭ ‬تولید‭ ‬كه‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬روستاییان‭ ‬هستند‭ ‬آیا‭ ‬در‭ ‬برآوده‭ ‬كردن‭ ‬خواسته‌های‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬و‭ ‬كشاورزمحوری‭ ‬و‭ ‬سودآوری‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬آن‌ها‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬كردن‭ ‬كشاورزی‭ ‬هم‭ ‬موفق‭ ‬بوده‌اید؟
بله‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نسبی‭ -‬نه‭ ‬مطلوب‭- ‬در‭ ‬برآورده‭ ‬كردن‭ ‬خواستههای‭ ‬كشاورزان‭ ‬موفق‭ ‬بوده‌ایم‭. ‬امّا‭ ‬نمی‌شود‭ ‬از‭ ‬كشاورز‭ ‬انتظار‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬محصولی‭ ‬قابل‭ ‬رقابت‭ ‬در‭ ‬بازار‌های‭ ‬جهانی‭ ‬تولید‭ ‬كند،‭ ‬ولی‭ ‬از‭ ‬حمایت‌هایی‭ ‬كه‭ ‬سایر‭ ‬كشاورزان‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬برخوردار‌ند،‭ ‬بی‌بهره‭ ‬باشد‭.‬ از‭ ‬طرفی‭ ‬معتقدیم‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬باید‭ ‬آرام‭ ‬آرام‭ ‬در‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬جهانی‭ ‬قرارگیرد‭ ‬كه‭ ‬سازوكار‭ ‬حمایتی‭ ‬بیشتری‭ ‬می‌طلبد‭. ‬ البته‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬نیز‭ ‬سازوكار‭ ‬و‭ ‬استاندارهای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬كشاورزان‭ ‬ما،‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬فاصله‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬می‌تواند‭ ‬دروازه‌های‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬كشاورزی‭ ‬فتح‭ ‬كند‭. ‬
یكی‭ ‬از‭ ‬آرزوهای‭ ‬شما‭ ‬تغییر‭ ‬نگاه‭ ‬مسئولان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬كشاورزی‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬حدود‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬مطرح‭ ‬كردید‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تحقق‭ ‬این‭ ‬آرزو‭ ‬موفق‭ ‬می‌دانید؟
شاید‭ ‬این‭ ‬قضاوت‭ ‬باید‭ ‬توسط‭ ‬شما-رسانه‌ها‭ ‬و‭ ‬افكار‭ ‬عمومی‭- ‬انجام‭ ‬شود،‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬ارج‌گذاری‭ ‬خدمات‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬درخواست‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تغییر‭ ‬نگاه‭ ‬مسئولان‭ ‬موفق‭ ‬بوده‌ایم‭.‬ در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم،‭ ‬كشاورزی‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬بخش‌های‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬اتكاء‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬شخص‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬بارها‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬مذهبی‭ ‬آمار‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬افتخارآمیز‭ ‬تولید،‭ ‬مثبت‭ ‬شدن‭ ‬تراز‭ ‬تجاری‭ ‬و‭ ‬تاثیرگذاری‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬تاكید‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬ همچنین‭ ‬این‭ ‬موفقیت‭ ‬به‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬صحیح‭ ‬مدیران‭ ‬ارشدی‭ ‬برمی‌گردد‭ ‬كه‭ ‬نگاه‭ ‬آنان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬كشاورزی‭ ‬تغییر‭ ‬كرده؛‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬هم‭ ‬نیست‭ ‬مگر‭ ‬لطف‭ ‬و‭ ‬عنایت‭ ‬پروردگار‭ ‬و‭ ‬تلاشی‭ ‬كه‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬روحیه‭ ‬و‭ ‬همتی‭ ‬كه‭ ‬رهبری،‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ -‬پشتیبان‭ ‬همواره‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭-‬،‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلی‭ ‬مجموعه‭ ‬نظام‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬داشت‭.‬
گروهی‭ ‬معتقدند‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬خرد‭ ‬كه‭ ‬حدود‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زیربخش‌ها‭ ‬عهده‌دارند‭ ‬كمتر‭ ‬توجه‭ ‬می‌كنید‭ ‬و‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‌ها‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌داران‭ ‬بزرگ‭ ‬بیشتر‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬شما‭ ‬هستند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مبحث،‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬شما‭ ‬چگونه‭ ‬است؟
در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬هیچ‭ ‬تقسیم‌بندی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬حمایت‭ ‬یا‭ ‬پرداخت‭ ‬یارانه‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬بزرگ‭ ‬مالكی‭ ‬و‭ ‬خرده‭ ‬مالكی‭ ‬یا‭ ‬زنجیره‭ ‬قائل‭ ‬نیستم،‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬مجموعاً‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬پایدار‭ ‬كردن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬زنجیره‭ ‬حركت‭ ‬كرده‌ایم‭. ‬یعنی‭ ‬سعی‭ ‬شده‭ ‬فاصله‭ ‬بین‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬كاهش‭ ‬یابد‭.‬
پایداری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولیدكننده‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬عام‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شامل‭ ‬كاهش‭ ‬فاصله‭ ‬تولید‭ ‬تا‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬زنجیره‌ها‭ ‬را‭ ‬توسعه‭ ‬دهیم،‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬زنجیره‭ ‬توسعه‭ ‬یابد‭ ‬كشاورزی‭ ‬خرد‭ ‬نیز‭ ‬كه‭ ‬در‭  ‬آن‭ ‬تعریف‭ ‬می‌شود‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬مییابد‭.‬
البته‭ ‬برای‭ ‬تكمیل‭ ‬چرخه‌های‭ ‬تولید‭ ‬باید‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬موضوعات‭ ‬نوین‭ ‬كشاورزی‭  ‬كه‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬دنیا‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭  ‬تطبیق‭ ‬دهیم‭. ‬ما‭ ‬نمی‌توانیم‭ ‬با‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬برگ‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬واحدهای‭ ‬خرد‭ ‬یا‭ ‬كلان‭ ‬در‭ ‬روش‌های‭ ‬معیشتی‭ ‬دیروز‭ ‬محصولاتی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬تولید‭ ‬كنیم‭ ‬و‭ ‬بخواهیم‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬امروز‭ ‬دنیا‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬انتظار‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدن‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭.‬ تمام‭ ‬تلاش‭ ‬وزارتخانه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهان‭ ‬حضور‭ ‬یابند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬منظور‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬یك‭ ‬سال‭ ‬پیگیری‭ ‬و‭ ‬تلاش،‭ ‬توافقات‭ ‬لازم‭ ‬بین‭ ‬مسئولین‭ ‬عالی‭ ‬رتبه‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬روسیه‭ ‬برای‭ ‬صدور‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزان‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمد‭ ‬اما‭ ‬مشكلی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬وجود‭ ‬داشت،‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬چرخه‭ ‬زنجیره‭ ‬كشاورزی‭ ‬بود‭.‬
درهای‭ ‬واردات‭ ‬این‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬ما‭ ‬باز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬وارد‭ ‬بازار‭ ‬روسیه‭ ‬شدیم،‭ ‬شبكه‭ ‬توزیع‭ ‬روسیه‭ ‬شبكه‭ ‬زنجیره‭ ‬وسیع‭ ‬است‭. ‬یك‭ ‬شبكه‭ ‬زنجیره‌ای‭ ‬فروش‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬12‭ ‬ماه‭ ‬میزان‭ ‬محصول‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مثلاً‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگی ‬با‭ ‬مشخصات،‭ ‬رنگ،‭ ‬اندازه،‭ ‬سورتینگ‭ ‬با‭ ‬مقدار‭ ‬محصولی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬هفته‭ ‬یا‭ ‬ماه‭ ‬می‌خواهد‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬واریته‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬اعلام‭ ‬می‌كند‭.‬ آن‭ ‬وقت‭ ‬تولیدكننده‭ ‬ایرانی‭ ‬500‭ ‬یا‭ ‬5000‭ ‬تن‭ ‬گوجه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬رعایت‭ ‬خواسته‭ ‬مشتری‭ ‬می‌خواهد‭ ‬وارد‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬امكان‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬زنجیره‭ ‬این‭ ‬امكان‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬می‌آید‭ ‬كه‭ ‬تأمین‭ ‬نظر‭ ‬مشتری‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬كیفیت‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬ارائه‭ ‬محصول‭ ‬عملی‭ ‬شود‭. ‬فعلاً‭ ‬در‭ ‬كشور،‭ ‬چنین‭ ‬تولیدكننده‭ ‬یا‭ ‬بازرگانی‭ ‬نداریم‭ ‬كه‭ ‬حتی‭ ‬60‭ ‬یا‭ ‬70‭ ‬درصد‭ ‬محصول‭ ‬استاندارد‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬خود‭ ‬برداشت‭ ‬و‭ ‬30‭ ‬یا‭ ‬40‭ ‬درصد‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬كشاورزان‭ ‬خریده‭ ‬یا‭ ‬تأمین‭ ‬كند ‬شبكه‌ای‭ ‬عمل‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬پاسخگوی‭ ‬بازار‌های‭ ‬منظم‭ ‬جهانی‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬خوب،‭ ‬متقاضی‭ ‬محصولات‭ ‬ما‭ ‬هستند‭.‬
سازوكارهای‭ ‬حمایتی‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬صنایع‭ ‬كوچك‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تكمیلی ‬چگونه‭ ‬بوده‭ ‬است؟
صنایع‭ ‬تبدیلی،‭ ‬تكمیلی‭ ‬و‭ ... ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬روستایی‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬استقرار‭ ‬یابد‭ ‬تا‭ ‬نیاز‭ ‬روستایی‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬محل‭ ‬مرتفع‭ ‬شود‭. ‬عملكرد‭ ‬و‭ ‬حمایتی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬مانند‭ ‬سایر‭ ‬حوزه‌ها‭ ‬است‭. ‬ به‭ ‬طور‭ ‬كلی‭ ‬باید‭ ‬جایی‭ ‬كه‭ ‬محصولی‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود،‭ ‬منابع‭ ‬تسهیلات‭ ‬و‭ ‬امكانات‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬تولید‭ ‬تعریف‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬باعث‭ ‬كاهش‭  ‬مهاجرت‭ ‬از‭ ‬روستا‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬شود‭ ‬برآورده‭ ‬كردن‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬كلان‭ ‬ملی ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جود‭ ‬آورد‭. ‬دوم‭ ‬اینكه‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬روستایی‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬حاشیه‌ها‭ ‬است‭. ‬و‭ ‬سوم‭ ‬اینكه‭ ‬فرزندان‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬مناطق‭ ‬روستایی،‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیل‭ ‬و‭ ‬متخصص‭ ‬رشته‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬هستند‭  ‬كه‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬مناطق‭  ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬كمتری،‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬توسعه‭ ‬می‌دهند‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬مهم،‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬دارد‭.‬
پس‭ ‬از‭ ‬ادغام‭ ‬نواحی‭ ‬صنعتی‭ ‬روستایی‭ ‬در‭ ‬شهرك‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬ما،‭ ‬ایجاد‭ ‬نواحی‭ ‬صنعتی‭ ‬روستایی‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬شركت‭ ‬شهرك‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬دولت‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬حمایت‭ ‬بیشتری‭ ‬از‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی،‭ ‬غذایی،‭ ‬تكمیلی‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آید؛‭ ‬زیرا‭ ‬نواحی‭ ‬صنعتی‭ ‬هنوز‭ ‬خودكفا‭ ‬نیستند‭ ‬اما‭ ‬شهرك‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬استقرار‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬شهرها‭ ‬می‌توانند‭ ‬خودكفا‭ ‬و‭ ‬خودگردان‭ ‬باشند‭. ‬ اگر‭ ‬چیدمان‭ ‬كشاورزی‭ ‬درست‭ ‬باشد،‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬دولت‭ ‬باید‭ ‬كارخانه‌ها‭ ‬نزدیك‭ ‬محل‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬باشند‭ ‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬صنایع‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬شهرها‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬متأسفانه‭ ‬هنوز‭ ‬نواحی‭ ‬صنعتی‭ ‬آن‌طور‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬حداقل‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تعداد ‬گسترش‭ ‬نیافته؛‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬كه‭ ‬امروز،‭ ‬ماهی‭ ‬صید‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سواحل‭ ‬بندرعباس‭ ‬و‭ ‬چابهار‭ ‬با‭ ‬طی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬1500‭ ‬كیلومتر‭ ‬در‭ ‬كرج‭ ‬فرآوری‭ ‬و‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭  ‬كنسرو‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬می‌برد‭ ‬موجب‭ ‬مهاجرت‭ ‬روستاها‭ ‬و‭ ‬تراكم‭ ‬جمعیت‭ ‬در‭ ‬كلان‭ ‬شهر‌ها‭ ‬می‌گردد‭.‬
تراز‭ ‬تجاری‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬92‭ ‬منفی‭ ‬8‭ ‬میلیارد‭ ‬و‭ ‬یكصد‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬پارسال‭ ‬به‭ ‬منفی‭ ‬سه‭ ‬میلیارد‭ ‬و‭ ‬نود‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬افق‭ ‬1404‭ ‬این‭ ‬تراز‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬صفر‭ ‬شود،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬برخی‭ ‬اقتصاددانان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بعید‭ ‬می‌دانند‭. ‬ساز‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬اجرایی‭ ‬چنین‭ ‬وعده‌ای‭ ‬چگونه‭ ‬است؟‭  ‬
طی‭ ‬این‭ ‬مدت،‭ ‬علی‌رغم‭ ‬افزایش‭ ‬سه،‭ ‬چهار‭ ‬میلیونی‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬مصرف،‭ ‬درحدود‭ ‬5‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار،‭ ‬تراز‭ ‬بازرگانی‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭  ‬كاهش‭ ‬واردات‭ ‬غذا‭ ‬بهبود‭ ‬پیدا‭ ‬كرد‭. ‬البته‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬كاهش‭ ‬واردات‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اول‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬كاهش‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬یا‭ ‬30‭ ‬درصدی‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی‭ ‬غذا‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬ حتماً‭ ‬فراموش‭ ‬نكرده‌اید‭ ‬كه‭ ‬یك‭ ‬قلم‭ ‬كالای‭ ‬وارداتی‭ ‬گندم‭ ‬6‭ ‬میلیون‭ ‬تنی،‭ -‬هر‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬300‭ ‬دلار‭- ‬حدود‭ ‬2‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬سهم‭ ‬واردات‭ ‬اضافه‭ ‬می‌كرد‭ ‬یا‭ ‬یك‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬واردات‭ ‬شكر‭ ‬كه‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬500‭ ‬یا‭ ‬600‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬كاهش‭ ‬یافته‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬داخلی‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬ارز‭ ‬پیشگیری‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬حجم‭ ‬واردات‭ ‬كاهش‭ ‬یابد‭.‬ استمرار‭ ‬آن‭ ‬حركت‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬رقم‭ ‬صفر‭ ‬تراز‭ ‬تجاری‭ ‬بخش‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬افق‭ ‬ده‭ ‬ساله‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭. ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬معتقدیم‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬محصولات،‭ ‬هنوز‭ ‬جای‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬آب،‭ ‬تعادل‭ ‬بخشی‭ ‬آب‌های‭ ‬زیر‭ ‬زمینی‭ -‬بر‭ ‬اساس‭ ‬الزامات‭ ‬برنامه‌های‭ ‬ششم‭ ‬و‭ ‬هفتم‭ ‬توسعه‭- ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬ایلام‭ ‬و‭ ‬خوزستان‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬كارخانه‭ ‬قند‭ ‬داشتیم‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬شكر‭ ‬نبود‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬پنج‭ ‬كارخانه‭ ‬10‭ ‬هزار‭ ‬تنی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مناطق‭ ‬نیاز‭ ‬داریم‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬چغندرقند‭ ‬كشت‭ ‬پاییزه‭ ‬كه‭ ‬بخش‭ ‬عمده‭ ‬آب‭ ‬مصرفی‭ ‬آن،‭ ‬آب‭ ‬سبز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬كاهش‭ ‬واردات‭ ‬شكر‭ ‬می‌شود‭ ‬تولید‭ ‬كنیم‭. ‬
افزایش‭ ‬تولیدی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬دیگر‭ ‬داریم‭ ‬مانند‭ ‬توسعه‭ ‬صید‭ ‬و‭ ‬صیادی،‭ ‬طرح‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاوتی‭ ‬و‭ ‬مزیت‌های‭ ‬اقلیمی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬استفاده‭ ‬بهینه‭ -‬زعفران،‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی،‭ ‬میوه‭ ‬تره‌بار،‭ ‬توسعه‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬و‭.. ‬.- می‌تواند‭ ‬موجب‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬باشد‭. ‬براین‭ ‬اساس‭ ‬فكر‭ ‬می‌كنم‭ ‬در‭ ‬افق‭ ‬1404‭ ‬تراز‭ ‬بازرگانی‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬خواهد‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬شدنی‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلی‭ ‬هرچه‭ ‬این‭ ‬منحنی‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬صفر‭ ‬حركت‭ ‬كند،‭ ‬شیب‭ ‬آن‭ ‬كندتر‭ ‬و‭ ‬نرم‌تر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬
پراكندگی‭ ‬تشكل‌ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬موارد،‭ ‬مولوك‌الطوایفی‭ ‬عمل‭ ‬كردن‭ ‬تشكل‌های‭ ‬موازی‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬عدم‭ ‬واگذاری‭ ‬وظایف‭ ‬وزارتخانه‌‭ ‬به‭ ‬آن‌ها،‭ ‬عامل‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬تشتت‌هاست‭. ‬آیا‭ ‬ساماندهی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬شناختن‭ ‬تشكل‌های‭ ‬واقعی،‭ ‬شدنی‭ ‬نیست؟
هنوز‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬گذار‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬مشق‭ ‬كردن‭ ‬كار‭ ‬جمعی،‭ ‬تعاونی‭ ‬و‭ ‬تشكل‭ ‬هستیم‭. ‬متأسفانه‭ ‬تشكل‌ها‭ ‬هنوز‭ ‬نظام‌مند‭ ‬نشده‌اند،‭ ‬هنوز‭ ‬یاد‭ ‬نگرفته‌ایم‭ ‬منافع‭ ‬جمع‭ ‬را‭ ‬منافع‭ ‬خود‭ ‬بدانیم‭. ‬باید‭ ‬باهم‭ ‬كار‭ ‬كردن‭ ‬را‭ ‬تمرین‭ ‬و‭ ‬باور‭ ‬كنیم،‭ ‬این‭ ‬مشكلات‭ ‬خاص‭ ‬كشور‭ ‬ماست‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬رفع‭ ‬شود‭. ‬البته‭ ‬به‭ ‬شهادت‭ ‬تاریخ‭ ‬كه‭ ‬مستندات‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬موارد‭ ‬بسیار‭ ‬خوب‭ ‬كار‭ ‬كرده‌ایم‭ ‬مانند‭ ‬قنات‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬هزاران‭ ‬سال‭ ‬همچون‭ ‬یك‭ ‬تعاونی‭ ‬یا‭ ‬اتحادیه‭ ‬موفق‭ ‬عمل‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬جمع‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬كمتر‭ ‬یاد‭ ‬گرفته‌ایم‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬تعامل،‭ ‬همكاری‭ ‬و‭ ‬هم‌پوشانی‭ ‬كنیم‭ ‬تا‭ ‬منافع‭ ‬فرد‭ ‬بر‭ ‬منافع‭ ‬جمع‭ ‬تفوق‭ ‬نیابد‭. ‬
باید‭ ‬تمرین‭ ‬كنیم،‭ ‬آموزش‭ ‬ببینیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬وجود‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬باور‭ ‬كنیم‭ ‬البته‭ ‬مشكل‭ ‬مهم‌تر،‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬تشكل‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬دو‭ ‬جا‭ ‬شكل‭ ‬می‌گیرد‭ -‬دو‭ ‬وزارتخانه‭- ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬یك‭ ‬متولی‭ ‬دولتی‭ ‬دارد،‭ ‬این‌ها‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مشكلات‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬نقش‭ ‬آفرینی‭ ‬مناسب‭ ‬تشكل‭ ‬هاست،‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬برطرف‭ ‬شود‭.‬
‭ ‬
برخی‭ ‬با‭ ‬كم‭ ‬رنگ‭ ‬كردن‭ ‬نقش‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬خودكفایی‭ ‬گندم؛‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬خوب‭ ‬اقلیمی،‭ ‬بارندگی‭ ‬و‭ ‬شانس‭ ‬نسبت‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬سؤال‭ ‬می‌كنند‭ ‬چرا‭ ‬برنامه‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬سه‭ ‬چهار‭ ‬ساله‭ ‬قول‭ ‬دادید‭ ‬اما‭ ‬سایر‭ ‬محصولات‭ ‬8‭ ‬تا‭ ‬10‭ ‬سال؛‭ ‬كدام‭ ‬قضاوت‭ ‬صحیح‭ ‬است؟‭ ‬
اگر‭ ‬تولید‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬رسیده‌ایم‭ ‬باید‭ ‬بررسی‭ ‬كنیم‭ ‬چه‭ ‬اقداماتی‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬عده‌ای‭ ‬كه‭ ‬بارش‭ ‬باران‭ ‬را‭ ‬عنوان‭ ‬می‌كنند،‭ ‬مطلع‭ ‬هستند‭ ‬بارش‌ها‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‭ ‬بنده‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬حد‭ ‬وجود‭ ‬داشت؛‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬گندم‭ ‬قابل‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كاهش‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬بهره‌وری‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬بوده،‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬كه‭ ‬عمده‭ ‬دلیل‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬تولید،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬لطف‭ ‬خدا‭ ‬و‭ ‬همت‭ ‬كشاورزان،‭ ‬حمایت‌ها‭ -‬تجهیز‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬ناوگان‭ ‬ماشین‌های‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬به‌عنوان‭ ‬عاملی‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬كاهش‭ ‬ضایعات‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭- ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬خدماتی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬زراعت‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬گندم‌كاران‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬تا‭ ‬برداشت‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬نیز‭ ‬تأثیر‭ ‬30‭ ‬یا‭ ‬40‭ ‬درصدی‭ ‬در‭ ‬میزان‭ ‬برداشت‭ ‬محصول‭ ‬دارد‭.‬
بعد‭ ‬از‭ ‬مكانیزاسیون،‭ ‬تأمین‭ ‬بذرهای‭ ‬جدید‭ ‬متناسب‭ ‬و‭ ‬سازگار‭ ‬با‭ ‬اقلیم‭ ‬مطرح‭ ‬بود‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬400‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬بذر‭ ‬گواهی‭ ‬شده‭ ‬گندم،‭ ‬تنها‭ ‬حدود‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬تولید‭ ‬می‌شد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن،‭ ‬در‭ ‬دنیایی‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬بذور‭ ‬جدیدی‭ ‬عرضه‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬رقابت‭ ‬خارج‭ ‬می‌شود،‭ ‬مثلاً‭ ‬بذر‭ ‬گواهی‭ ‬شده‭ ‬گندم‭ ‬‮«‬چمران‮»‬‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬خوزستان‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شد‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬سال‌ها‭ ‬موضوعیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬بود‭. ‬
بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬طی‭ ‬تعامل‌هایی‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬كشورهای‭ ‬صاحب‭ ‬دانش‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬یافته‌های‭ ‬جدید‭ ‬بذر،‭ ‬كود‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬موارد‭-‬به‌ویژه‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬موسسات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ایكاردا‭ ‬و‭ ‬سمیت‭- ‬بوجود‭ ‬آمد،‭ ‬قراردادهایی‭ ‬منعقد‭ ‬شد،‭ ‬كارشناسانی‭ ‬كه‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬تعهداتی‭ ‬كه‭ ‬سازمان‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬انجام‭ ‬دادند‭ ‬بسیار‭ ‬چشمگیر‭ ‬بود‭.‬
معتقدم‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬اظهار‭ ‬نظرها‭ ‬و‭ ‬قضاوت‌هایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬خودكفایی‭ ‬گندم‭ ‬می‌شود‭ ‬به‭ ‬عدم‭ ‬اطلاع‭ ‬برمی‌گردد‭ ‬عده‌ای‭ ‬كه‭ ‬بارندگی‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬می‌كنند‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬جداول‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬بارندگی‌ها‭ ‬توجه‭ ‬كنند‭ ‬در‭ ‬می‌بایند‭ ‬بارندگی‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬سال‭ ‬پیش،‭ ‬تفاوت‭ ‬چندانی‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬امسال‭ ‬هم‭ ‬15‭ ‬تا‭ ‬16‭ ‬میلیمتر‭ ‬از‭ ‬بارندگی‭ ‬معمول‭ ‬ایران‭ ‬كمتر‭ ‬است‭. ‬
این‌كه‭ ‬چرا‭ ‬گندم‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬بیشتر‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬باید‭ ‬گفت‭: ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬شش‭ ‬میلیون‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬13‭ ‬میلیون‭ ‬هكتار‭ ‬اراضی‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬دیم‭ ‬تحت‭ ‬كشت‭ ‬گندم‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬700‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬رسیده‭ ‬است؛‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬محاسبه‭ ‬و‭ ‬واقعیت‭ ‬پیش‌رو‭ ‬نمی‌توان‭ ‬نقش‭ ‬گندم‭ ‬با‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬6‭ ‬میلیون‭ ‬هكتاری‭ -‬45‭ ‬تا‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬كل‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬زراعت‭ ‬كشور‭- ‬را‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬محصولات‭ ‬مقایسه‭ ‬كرد‭. ‬
معتقدم‭ ‬منتقدین‭ ‬ما‭ ‬اطلاعات‭ ‬زیادی‭ ‬ندارند‭ ‬كه‭ ‬توفیق‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بارندگی‭ -‬كه‭ ‬مانند‭ ‬دیگر‭ ‬سال‌هاست‭- ‬و‭ ‬شانس‭ ‬نسبت‭ ‬می‌دهند‭. ‬این‌ها‭ ‬حاصل‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬دولت،‭ ‬اتخاذ‭ ‬سیاست‌های‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬همكاران‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬مضاعف‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬لطف‭ ‬خداست‭.‬
چرا‭ ‬گندم‭ ‬3‭-‬4‭ ‬ساله‭ ‬اما‭ ‬سایر‭ ‬محصولات‭ ‬7‭-‬8‭ ‬ساله؟‭ ‬
در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬كه‭ ‬قول‭ ‬7‭ ‬–‭ ‬8‭ ‬ساله‭ ‬داده‭ ‬شده،‭ ‬كشاورزان‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬75‭ ‬–‭ ‬80‭ ‬دانه‭ ‬روغن‭ ‬كلزا‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬400‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬كشت‭ ‬كردند‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬بدعهدی‭ ‬دولت‭ ‬روبه‭ ‬رو‭ ‬شدند،‭ ‬محصول‭ ‬روی‭ ‬دستشان‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬تولید،‭ ‬اقتصادی‭ ‬عمل‭ ‬نكرد‭. ‬این‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬پس‌زدگی‭ ‬كشت‭ ‬حادث‭ ‬شد‭ ‬و‭ -‬در‭ ‬سال‭ ‬92‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭- ‬مردم‭ ‬برای‭ ‬كشت‭ ‬كلزا‭ ‬آمادگی‭ ‬نداشتند،‭ ‬البته‭ ‬بذر‭ ‬كلزا‭ ‬هم‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬بذر‭ ‬F2‭ ‬توزیع‭ ‬شده‭ ‬ماشین‭ ‬بذركار‭ ‬كلزا‭ ‬هم‭ ‬نداشتیم‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬این‌ها‭ ‬آسیب‭ ‬رساند،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬لطف‭ ‬خدا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬94‭ ‬هم‭ ‬كشاورزان‭ ‬را‭ ‬آماده‭ ‬كردیم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬بذر‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬تأمین‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬امسال‭ ‬حاصل‭ ‬آن‭ ‬3‭ ‬برابر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬رقم‭ ‬تا‭ ‬نقطه‭ ‬هدف‌گذاری‭ ‬پایین‭ ‬است‭.‬ در‭ ‬همان‭ ‬ایام‭ ‬اكثر‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬روغن‌كشی‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬روغن‭ ‬خام‭ ‬و‭ ‬تصفیه‭ ‬آن‭ ‬آمادگی‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬اسم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬تولید‭ ‬می‌گذاشتند‭. ‬آن‌ها‭ ‬كه‭ ‬خط‭ ‬طولانی‌تری‭ ‬داشتند‭ ‬تصمیم‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬دانه‭ ‬و‭ ‬روغنگیری‭ ‬داشتند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بدو‭ ‬ورود‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم،‭ ‬همان‭ ‬كارخانه‌ها،‭ ‬دانه‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬تحویل‭ ‬نمی‌گرفتند‭. ‬همه‭ ‬ترجیح‭ ‬می‌دادند‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تعرفه‭ ‬و‭ ‬مكانیزم‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬قیمت،‭ ‬روغن‭ ‬خام‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬صاف‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬روغن‌كشی‌ها‭ ‬تعطیل‭ ‬بود‭. ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬دانه‭ ‬وارد‭ ‬كشور‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬امیدوارم‭ ‬روزی‭ ‬برسد‭ ‬كه‭ ‬تمام‭ ‬دانه‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬فراوری‭ ‬شود‭. ‬ در‭ ‬مبحث‭ ‬چغندرقند‭ ‬نیز‭ ‬كارخانجات‭ ‬ترجیح‭ ‬می‌دادند‭ ‬بخش‭ ‬تولید‭ ‬شكر‭ ‬از‭ ‬چغندر‭ ‬را‭ ‬تعطیل‭ ‬كرده،‭ ‬شكر‭ ‬قهوه‌ای‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تصفیه‭ ‬نمایند‭ ‬و‭ ‬نام‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تولیدكننده‭ ‬گذاشته‌اند‭ ‬و‭ ‬5‭/‬2‭ ‬تن‭ ‬واردات‭ ‬شكر،‭ ‬حاصل‭ ‬آن‭ ‬تفكر‭ ‬بود،‭ ‬حالا‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬پاییزه،‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تولید‭ ‬موضع‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بلند‭ ‬كرده‌اند‭. ‬
دولت‭ ‬اگر‭ ‬می‌خواهد‭ ‬از‭ ‬كشاورزان‭ ‬حمایت‭ ‬كند‭ ‬باید‭ ‬قیمت‭ ‬تضمینی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬بپردازد‭ ‬كه‭ ‬رقیب‭ ‬دلالان‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬كشاورز‭ ‬فروش‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬به‭ ‬دلالان‭ ‬ترجیح‭ ‬دهد‭ ‬آیا‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬ناكارآمد‭ ‬نیست؟‭ ‬
خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬ناكارمد‭ ‬نبوده‭ ‬اما‭ ‬دولت‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬منابع‭ ‬ریالی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬كند‭. ‬تصدی‌گری‭ ‬دولتی‭ ‬عمدتا‭ ‬هزینه‌بر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬مشكلات‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬دارد‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬برنامه‭ ‬پنجم،‭ ‬بحث‭ ‬قیمت‭ ‬تضمینی‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬كردیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مصوبه‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬سومین‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬جو‭ ‬و‭ ‬ذرت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬تضمینی‭ ‬خرید‭ ‬می‌كنیم‭. ‬ قیمت‭ ‬تضمینی‭ ‬یعنی‭ ‬ما‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬تحویل‭ ‬می‌گیریم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬درصورت‭ ‬پیدا‭ ‬كردن‭ ‬خریدار،‭ ‬پول‭ ‬تولیدكننده‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬مابه‭ ‬التفاوت‭ ‬آن‭ ‬تا‭ ‬قیمت‭ ‬تضمینی‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬كارسازی‭ ‬می‌شود‭. ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬خریدار‭ ‬پیدا‭ ‬نكرد‭ ‬طی‭ ‬15‭ ‬روز،‭ ‬طبق‭ ‬ابلاغیه‭ ‬بنده،‭ ‬شركت‌های‭ ‬مباشر‭ ‬بورس‭ ‬موظف‭ ‬هستند‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬خریداری‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬وجه‭ ‬نمایند‭ ‬كه‭ ‬محصول‭ ‬روی‭ ‬دست‭ ‬تولیدكننده‭ ‬نماند‭. ‬ البته‭ ‬امسال‭ ‬دولت‭ ‬اجازه‭ ‬ورود‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬آزمایشی‭ ‬و‭ ‬محدود‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬موفقیت،‭ ‬بار‭ ‬دولت‭ ‬كاهش‭ ‬پیدا‭ ‬كند‭.‬

همواره‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬خودمان‭ ‬طلبكار‭ ‬باشیم
تا‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬بیشتری‭ ‬دست‭ ‬پیدا‭ ‬كنیم

دكتر‭ ‬كلانتری‭ ‬كه‭ ‬مدافع،‭ ‬حامی‭ ‬و‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬معرفین‭ ‬با‭ ‬نفوذ‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬بود‭ ‬اینك‭ ‬می‌گوید‭ ‬رویه‭ ‬فعلی‭ ‬برداشت‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬كاهش‭ ‬استحصال‭ ‬آب،‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬–‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬كشاورزی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬نابود‭ ‬می‌كند‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬دیگری‭ ‬برای‭ ‬تصدی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬نظر‭ ‬دارد‭. ‬دلیل‭ ‬تغییر‭ ‬نگاه‭ ‬مشاور‭ ‬معاون‭ ‬اول‭ ‬چیست‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬توجیهی‭ ‬دارد؟‭ ‬
درخصوص‭ ‬نحوه‭ ‬استحصال‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬تعادل‭ ‬سفره‌های‭ ‬زیرزمینی‭ ‬مشكل‭ ‬داریم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬اقدامات‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬یافته‭ -‬طبق‭ ‬گزارش‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬آب‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬آذربایجان‭ ‬شرقی،‭ ‬پایش‭ ‬چاه‌های‭ ‬پیزومتری‭ ‬حاكی‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬تعادل‭ ‬رسیدن‭ ‬سفره‌های‭ ‬زیرزمینی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬منطقه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬گواه‭ ‬بر‭ ‬تلاش‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امیدواریم‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬كلان‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬مثمرثمر‭ ‬باشد.  علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬طی‭ ‬یك‭ ‬سال‭ ‬حدود‭ ‬25‭ ‬هزار‭ ‬حلقه‭ ‬چاه‭ ‬مسدود‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬تحویل‭ ‬حجمی‭ ‬آب‭ ‬هم‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬تعادل‌بخشی‭ ‬كمك‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬ماست‭. ‬ بحث‌های‭ ‬آبخیزداری‭ ‬در‭ ‬تقویت‭ ‬سفره‌های‭ ‬زیرزمینی‭ ‬بسیار‭ ‬موثر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تحقق‭ ‬قانون‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬درخصوص‭ ‬عملیاتی‭ ‬شدن‭ ‬تعادل‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬سفره‌های‭ ‬زیرزمینی‭ ‬با‭ ‬همكاری‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو‭ ‬هم‌پیمان‭ ‬شده‌ایم‭. ‬ بنابه‭ ‬دلایل‭ ‬فوق،‭ ‬ادعای‭ ‬گفته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬نابودی‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬–‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬ندارم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نگاه‭ ‬كارشناسی‭ ‬نیست‭.‬ به‭ ‬طوری‭ ‬كه‭ ‬اعتقاد‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همراه،‭ ‬همگام‭ ‬و‭ ‬سازگار‭ ‬با‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭ ‬اقلیم،‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬مغفول‭ ‬مانده‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬داریم‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬صحیح‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬فشارهای‭ ‬وارده‭ ‬به‭ ‬سفره‌های‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬دهیم‭ ‬هیچ‭ ‬كدام‭ ‬از‭ ‬مشكلات‭ ‬گفته‭ ‬شده‭ ‬حادث‭ ‬نمی‌شود،‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬پایدار‭ ‬حفظ‭ ‬می‌گردد‭. ‬البته‭ ‬شروطی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬با‭ ‬امكانات،‭ ‬دانش‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭.‬
وزیر‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬شما،‭ ‬دكتر‭ ‬خلیلیان،‭ ‬همچون‭ ‬برخی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬منتقدین،‭ ‬به‭ ‬تحصیلات‭ ‬مهندسی‭ ‬عمران‭ ‬شما‭ ‬انتقاد‭ ‬وارد‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬می‌گوید‭ ‬خانه‭ ‬از‭ ‬پای‌بست‭ ‬ویران‭ ‬است‭! ‬
در‭ ‬مدیریت‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬رشته‌ها،‭ ‬شاخص‌ها‭ ‬و‭ ‬تخصص‌های‭ ‬مختلف‭ ‬داریم‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬وزارت،‭ ‬شناخت‭ ‬ملاك‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬مدیریت‭ ‬مطرح‭ ‬است‭. ‬اینجا‭ ‬نگاه‭ ‬اقتصادی‭ ‬باید‭ ‬مطرح‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬اینصورت‭ ‬درموضوع‭ ‬بهره‌وری‭ ‬آب،‭ ‬گرچه‭ ‬متخصصین‭ ‬امر‭ ‬مدیریت‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬بودند‭ ‬اما‭ ‬نتوانستند‭ ‬آن‌طور‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬چاره‭ ‬اندیشی‭ ‬كنند‭. ‬ به‭ ‬همین‭ ‬ترتیب‭ ‬اگر‭ ‬بنده‭ ‬مهندس‭ ‬دامپروری‭ ‬بودم،‭ ‬مشكل‭ ‬نداشتم؟‭ ‬یا‭ ‬چنانچه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬آبزی‌پروری‭ ‬یا‭ ‬باغبانی‭ ‬یا‭ ‬آب‭ ‬تخصص‭ ‬داشتم‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬دیگر‭ ‬چه‭ ‬باید‭ ‬می‌كردم‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬بر‭ ‬عكس‭. ‬البته‭ ‬هر‭ ‬شخصی‭ ‬مختار‭ ‬است‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬كج‭ ‬فهمی‭ ‬نباید‭ ‬حادث‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬پاسخی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬توهین‌ها‭ ‬ندارم‭. ‬ مگر‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬مزرعه‭ ‬شخم‭ ‬بزنم‭ ‬یا‭ ‬بذر‭ ‬بكارم،‭ ‬گرچه‭ ‬من‭ ‬خودم‭ ‬كشاورز‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نوجوانی‭ ‬در‭ ‬مزرعه‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬مدعیان‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬تخصص‌های‭ ‬كشاورزی،‭ ‬عملیات‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬بهتر‭ ‬می‌دانم‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬كرده‌ام‭ ‬و‭ ‬حاضرم‭ ‬با‭ ‬متخصصین‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬مزرعه‭ ‬كار‭ ‬كشاورزی‭ ‬انجام‭ ‬دهم‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬قضاوت‭ ‬كنند‭.‬
دوغ‭ ‬و‭ ‬دوشاب‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬فرق‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭...‬

انجام‭ ‬كار‭ ‬عمرانی‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬جاده‭ ‬و‭ ‬سد‭ ‬و‭ ‬بزرگراه‭ ‬و‭ ‬برج‭ ‬سخت‭ ‬تر‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬مدیریت‭ ‬ملی‭ ‬كشاورزی؟‭ ‬چرا؟
باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬كاری‭ ‬هم‭ ‬سخت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬ساده،‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬دل‭ ‬در‭ ‬گرو‭ ‬كار‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬شرایط‭ ‬سخت‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬فشار‭ ‬و‭ ‬استرس‭ ‬وارد‭ ‬می‌آید‭. ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬احساس‭ ‬مسئولیت‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬مدیریت‭ ‬نباشد،‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬آب‭ ‬می‌برد‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬را‭ ‬خواب،‭ ‬چنین‭ ‬مدیری‭ ‬صبح‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬وقت‭ ‬اداری‭ ‬كارتابل‭ ‬می‌بیند‭ ‬و‭ ‬والسلام‭.‬ سال‭ ‬84‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬بیرونمان‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬سنی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬منابع‭ ‬كشاورزی،‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬مدیریت‌های‭ ‬اشتباه‭ -‬در‭ ‬برهه‌ای‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬اول‭ ‬واردات‭ ‬شكر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬400‭ ‬تا‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬كاهش‭ ‬دادم‭ ‬اما‭ ‬چه‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دولت‌های‭ ‬بعدی‭ ‬به‭ ‬5‭/‬2‭ ‬میلیون‭ ‬واردات‭ ‬شكر‭ ‬رسید‭ ‬یا‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬تولید‭ ‬می‌كردیم‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬دولت‌های‭ ‬بعدی‭ ‬به‭ ‬بزرگترین‭ ‬وارد‌كننده‭ ‬تبدیل‭ ‬شدیم‭-‬،‭ ‬وقتی‭ ‬حاصل‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬كار‭ ‬بی‌وقفه‭ ‬و‭ ‬زحمت‭ ‬را‭ ‬چنین‭ ‬بر‭ ‬باد‭ ‬رفته‭ ‬دیدم‭ ‬علاقمندی‌ام‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬كارهای‭ ‬عمرانی‭ ‬و‭ ‬زیرساخت‌ها‭ ‬بیشتر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬متمركز‭ ‬شدم‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬آسان‌تر‭ ‬از‭ ‬مدیریت‭ ‬كشاورزی‭ ‬بود‭.‬
یعنی‭ ‬دلگیر‭ ‬شدید‭ ‬و‭ ‬قهر‭ ‬كردید؟‭ ‬
نه،‭ ‬دلگیر‭ ‬شخصی‭ ‬نشدم‭ ‬اما‭ ‬منافع‭ ‬ملی‭ ‬كشور‭ ‬زیر‭ ‬سؤال‭ ‬رفته‭ ‬بود‭. ‬البته‭ ‬بالاخره‭ ‬باید‭ ‬دوغ‭ ‬و‭ ‬دوشاب‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬فرق‭ ‬می‌كرد‭ ‬كه‭ ‬نكرد‭. ‬ضمن‭ ‬اینكه‭ ‬من‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬ترك‭ ‬نكردم‭ ‬آن‌ها‭ ‬مرا‭ ‬بیرون‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬عملكردشان‭ ‬در‭ ‬دولت‌های‭ ‬بعدی‭ ‬با‭ ‬رقم‭ ‬و‭ ‬عدد‭ ‬و‭ ‬ارزهای‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬مشخص‭ ‬است‭. ‬خب‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬شرافتمندانه‭ ‬عمران‭ ‬و‭ ‬سازوكارهای‭ ‬مدیریتی‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬روی‭ ‬آوردم‭. ‬ در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬جدای‭ ‬از‭ ‬سازوكارهای‭ ‬مدیریتی،‭ ‬بیشتر‭ ‬وقتم‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬صدور‭ ‬خدمات‭ ‬فنی‭ ‬مهندسی‭ ‬تمركز‭ ‬كردم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬آن‭ ‬هلدینگ،‭ ‬حدود‭ ‬350‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬قرارداد‭ ‬خارجی‭ ‬منعقد‭ ‬كرد‭. ‬كارهای‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فردی‭ ‬انجام‭ ‬می‌دادیم،‭ ‬مانند‭ ‬ساخت‭ ‬بزرگترین‭ ‬استادیوم‭ ‬المپیكی‭ ‬با‭ ‬60‭ ‬هزار‭ ‬صندلی‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭...‬،‭  ‬حالا‭ ‬عده‌ای‭ ‬انتقاد‭ ‬می‌كنند‭ ‬حجتی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬وزارتخانه‭ ‬چرا‭ ‬چنین‭ ‬كارهایی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬انجام‭ ‬داده‭. ‬اگر‭ ‬بیرون‭ ‬می‌رفتم‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬نمی‌كردم‭ ‬آنوقت‭ ‬خوب‭ ‬بود‭ ‬یا‭ ‬اگر‭ ‬توانایی‭ ‬نداشتم‭ ‬و‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬مرا‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬قبول‭ ‬نداشتند‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬نمی‌گرفتم‭ ‬خوب‭ ‬بود؟‭! ‬باید‭ ‬حتماً‭ ‬برمی‌گشتم‭ ‬و‭ ‬نان‌خور‭ ‬دولت‭ ‬می‌شدم‭ ‬و‭ ‬كارتابل‭ ‬می‌دیدم؟‭ ‬ من‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬خارج،‭ ‬برای‭ ‬كشورم‭ ‬اعتبار‭ ‬كسب‭ ‬كردم،‭ ‬در‭ ‬مناقصه‌هایی‭ ‬حضور‭ ‬پیدا‭ ‬كردم‭ ‬كه‭ ‬مشاور‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬شركت‌كنندگان‭ ‬در‭ ‬مناقصه‭ ‬آمریكایی‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬شركت‌های‭ ‬دیگری‭ ‬مشاوران‭ ‬فرانسوی‭ ‬و‭ ‬چینی،‭ ‬هندی،‭ ‬اروپایی‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬آن‌ها‭ ‬رقابت‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬برنده‭ ‬شدم‭. ‬اما‭ ‬انگار‭ ‬سرنوشت‭ ‬مسیر‭ ‬دیگری‭ ‬برایم‭ ‬رقم‭ ‬زده‭ ‬بود‭.‬
‬چرا‭ ‬هنگامی‌‭ ‬كه‭ ‬آقای‭ ‬صحرائیان‭ ‬با‭ ‬پیام‭ ‬بزرگان‭ ‬برای‭ ‬پذیرفتن‭ ‬دوباره‭ ‬وزارت‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬آمد‭ ‬در‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬باز‭ ‬به‭ ‬امام‭ ‬رضا‭-‬ع‭- ‬پناهنده‭ ‬شدید؟‭ ‬
در‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬چنین‭ ‬كارهایی‭ ‬بودیم‭ ‬كه‭ ‬امكان‭ ‬رها‭ ‬كردن‭ ‬آن‭ ‬نبود‭. ‬و‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ایام،‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬برگشتم‭ ‬چون‭ ‬ماه‭ ‬مبارك‭ ‬رمضان‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬قصد‭ ‬ده‭ ‬روز‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬اصرار‭ ‬بزرگان‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬مسئولیت،‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬وادی‭ ‬كشاند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ریاست‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬هلدینگ‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬استعفا‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬فكرم‭ ‬معطوف‭ ‬به‭ ‬كشاورزی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬از‭ ‬اینكه‭ ‬لطف‭ ‬خدا‭ ‬شامل‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬همكارانم‭ ‬شده‭ ‬خرسندم‭. ‬
جمعیتی‭ ‬از‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬مدیران،‭ ‬به‭ ‬آینده‭ ‬صدارت‭ ‬شما‭ ‬دلبسته‌اند‭ ‬تا‭ ‬تعهدات‭ ‬1404‭ ‬عملی‭ ‬شود‭. ‬شایعات‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬شهردار‭ ‬شدن‭ ‬یا‭ ‬مسئولیت‭ ‬دیگری‭ ‬در‭ ‬هیات‭ ‬دولت،‭ ‬مطرح‭ ‬است‭.‬ با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬بارها‭ ‬گفته‌اید‭ ‬مدیریت‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬نمی‌پذیرید‭! ‬دلگیرید؛‭ ‬یا‭ ‬دل‌نازك‭ ‬شده‌اید؟‭ ‬
9‭ ‬سال‭ ‬كمابیش‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬فعال‭ ‬بوده‌ام‭. ‬شما‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬همین‭ ‬سؤال‭ ‬را‭ ‬خواهید‭ ‬داشت،‭ ‬خب‭ ‬آن‌وقت‭ ‬چی؟‭ ‬به‭ ‬نظرم‭ ‬الان‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬همان‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬همان‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬است،‭ ‬بهترین‭ ‬فرصت‭ ‬برای‭ ‬معرفی‭ ‬نیروهای‭ ‬پرتلاش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬بعدی‭ ‬ریسك‭ ‬آن‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭.‬
علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‌ها‭ ‬دوره‭ ‬مدیریت‭ ‬به‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬توانایی‭ ‬و‭ ‬انگیزه‭ ‬در‭ ‬رفع‭ ‬مشكلات‭ ‬و‭ ‬فائق‭ ‬آمدن‭ ‬بر‭ ‬آنها‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬9‭ ‬سال‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬جوانترها‭ ‬موقعیت‭ ‬و‭ ‬میدان‭ ‬داد‭.‬
البته‭ ‬من‭ ‬فدایی‭ ‬نظام‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تشخیص‭ ‬بزرگان‭ ‬تا‭ ‬آخرین‭ ‬لحظه‭ ‬در‭ ‬خدمتم‭ ‬اما‭ ‬معتقدم‭ ‬افرادی‭ ‬جوان‌تر،‭ ‬جدیدتر‭ ‬و‭ ‬فعال‌تر‭ ‬باید‭ ‬بیایند،‭ ‬مدیرانی‭ ‬كه‭ ‬همواره‭ ‬با‭ ‬مشكلات‭ ‬برخورد‭ ‬كنند‭. ‬مدیریت‭ ‬هم‭ ‬دوره‌ای‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬باید‭ ‬جابه‭ ‬جا‭ ‬شود‭.‬
همه‭ ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬هم‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬هم‭ ‬مطرح‭ ‬كرده‌ام‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬فكری‭ ‬كنند‭. ‬البته‭ ‬من‭ ‬گفته‌ام‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬نظام‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬كمك‭ ‬فكری‭ ‬و‭ ‬نظر‭ ‬می‌دهیم‭. ‬این‭ ‬خیلی‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بردارند‭ ‬و‭ ‬فرد‭ ‬ناهمگونی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬كار‭ ‬بگذارند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬فردا‭ ‬تمام‭ ‬عملكرد‭ ‬و‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سلیقه‭ ‬خود‭ ‬عوض‭ ‬كنند‭. ‬
چرا‭ ‬پیچ‭ ‬بلندگوی‭ ‬وزیر‭ ‬بلندتر‭ ‬نمی‌شود؟‭!‬

همكاران‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬رسانه‌گریزی‭ ‬شما‭ ‬گلایه‌مندند‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬معتقدند‭ ‬اگر‭ ‬می‌توانستید‭ ‬حتی‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬را‭ ‬حذف‭ ‬می‌كردید،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬همانند‭ ‬صنعت،‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬عمل‭ ‬نمی‌كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬به‭ ‬تبعیت‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬معاونین‭ ‬هم‭ ‬رسانه‌گریز‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬عملكرد‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬موارد‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬كل‭ ‬وزارتخانه‭ ‬حرف‭ ‬می‌زند‭ ‬یا‭ ‬موضع‌گیری‭ ‬می‌كند‭.‬
در‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬خدمات،‭ ‬رسانه‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬از‭ ‬جایگاه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬برخوردارند‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬می‌شوند‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬پایداری‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬منظور‭ ‬نمی‌شود‭ ‬چرا‭ ‬صدای‭ ‬بلندگوها‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬نمی‌كنید؛‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬رسانه‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬را؟
روابط‭ ‬عمومی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬درمورد‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬هشیار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬رصد‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جای‭ ‬مقتضی‭ ‬اگر‭ ‬نیاز‭ ‬باشد‭ ‬پیگیر‭ ‬مطالب‭ ‬هم‭ ‬خواهیم‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬نیز‭ ‬تذكر‭ ‬می‌دهم‭. ‬اما‭ ‬حقیقت‭ ‬موضوع‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تربیت‭ ‬خانوادگی‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬من‭ ‬طوری‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬مطرح‭ ‬كردن‭ ‬خود‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬نیستم‭.‬
حتی‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬خانوادگی‭ ‬هم‭ ‬چنین‭ ‬بوده‌ام‭ ‬در‭ ‬نوجوانی‭ ‬و‭ ‬ایام‭ ‬تحصیل‭ ‬هنگامی‭ ‬كه‭ ‬معلم‭ ‬می‌پرسید‭ ‬چه‭ ‬كسی‭ ‬فلان‭ ‬درس‭ ‬را‭ ‬می‌داند‭ ‬گرچه‭ ‬كاملاً‭ ‬به‭ ‬درس‭ ‬و‭ ‬مطلب‭ ‬اشراف‭ ‬داشتم‭ ‬دست‭ ‬بلند‭ ‬نمی‌كردم‭. ‬بد‭ ‬نیست‭ ‬خاطره‌ای‭ ‬نقل‭ ‬كنم‭: ‬
روزی‭ ‬معلم‭ ‬عربی‭ ‬دبیرستان‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اصفهان‭ ‬آمده‭ ‬بود‭ ‬برای‭ ‬امتحان‭ ‬شفاهی‭ ‬از‭ ‬شاگردان‭ ‬خواست‭ ‬هركسی‭ ‬آمادگی‭ ‬كامل‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬درس‭ ‬را‭ ‬بلد‭ ‬است‭ ‬پای‭ ‬تخته‭ ‬حاضر‭ ‬شود‭. ‬یكی،‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬شاگرد‭ ‬اول‭ ‬می‌پنداشتند‭ ‬با‭ ‬فراخوان‭ ‬معلم‭ ‬پای‭ ‬تخته‭ ‬رفتند‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬نمودند،‭ ‬نمرات‭ ‬12‭ ‬و‭ ‬13‭ ‬گرفتند،‭ ‬بقیه‭ ‬بچه‌ها‭ ‬به‭ ‬نوبت‭ ‬امتحان‭ ‬دادند‭ ‬تا‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬نوبت‭ ‬من‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬اكثر‭ ‬سوالات‭ ‬را‭ ‬پاسخ‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬خودم،‭ ‬بالاترین‭ ‬نمره‭ ‬كلاس‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬كردم‭. ‬چند‭ ‬روز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پایان‭ ‬امتحان‭ ‬عربی؛‭ ‬معلم‭ ‬در‭ ‬كلاس‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬تمام‭ ‬نمرات‭ ‬زیر‭ ‬13‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬یك‭ ‬نفر‭ ‬نمره‭ ‬18‭ ‬گرفته‭ ‬آیا‭ ‬بچه‌ها‭ ‬می‌دانند‭ ‬كیست؟‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬می‌دانستم،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬روحیه‭ ‬اظهار‭ ‬وجود‭ ‬و‭ ‬عرض‭ ‬اندام‭ ‬نداشتم‭. ‬
هركس‭ ‬حدسی‭ ‬زد‭ ‬تا‭ ‬نهایت‭ ‬معلم‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭: ‬محمود‭ ‬حجتی‭ ‬18‭ ‬گرفته‭. ‬این‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬معلم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬دیگر‭ ‬دانش‌آموزان‭ ‬به‭ ‬عملكرد‭ ‬من‭ ‬شك‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬شاید‭ ‬نمره‭ ‬8‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬اشتباهی‭ ‬18‭ ‬نوشته‭ ‬شده،‭ ‬یعنی‭ ‬به‭ ‬قیافه‭ ‬من‭ ‬نمی‌آمد‭ ‬كه‭ ‬بالاترین‭ ‬نمره‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬خودم‭ ‬دفاع‭ ‬نكردم‭. ‬نتیجه‭ ‬این‭ ‬شد‭ ‬همان‭ ‬مدعیان‭ ‬شاگرد‭ ‬اولی‭ ‬درخواست‭ ‬امتحان‭ ‬مجدد‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬چنین‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬امتحان‭ ‬مجدد‭ ‬نمره‭ ‬20‭ ‬گرفتم‭.‬ من‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬معتقدم‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬باید‭ ‬عملكرد‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬نقد‭ ‬كنند،‭ ‬تعامل‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ارتقاء‭ ‬كشاورزی‭ ‬سهیم‭ ‬بدانند،‭ ‬اما‭ ‬روحیه‭ ‬فضاسازی‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬ندارم‭.‬
آیا‭ ‬ساختمان‭ ‬كاخ‭ ‬شیشه‌ای‭ ‬كشاورزی‭-‬كه‭ ‬كمپینی‭ ‬برای‭ ‬بازگرداندن‭ ‬آن‭ ‬تشكیل‭ ‬شده‭- ‬پس‭ ‬گرفتنی‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬ساختمان‭ ‬طالقانی‭ ‬دلخوش‭ ‬كنیم؟
اگر‭ ‬كاخ‭ ‬شیشه‌ای‭ ‬پس‭ ‬گرفتنی‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬می‌گرفتیم،‭ ‬البته‭ ‬آنجا‭ ‬و‭ ‬بلوار‭ ‬كشاورز‭ ‬یك‭ ‬نماد‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬تاریخی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬وانهادن‭ ‬و‭ ‬دادن‭ ‬آن،‭ ‬كار‭ ‬اشتباهی‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬كه‭ ‬اینك‭ ‬احداث‭ ‬شده‭ ‬بهتر،‭ ‬راحت‌تر‭ ‬و‭ ‬امروزی‌تر‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬معاونت‌های‭ ‬ادارات‭ ‬و‭ ‬واحد‌ها‭ ‬سرویس‭ ‬می‌دهد‭. ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نیاز‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬سرویس‌دهی‭ ‬به‭ ‬متقاضیان‭ ‬تأسیس‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
با‭ ‬تلاش‭ ‬شما‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬كفایت‭ ‬سرمایه‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬علاقمندی‭ ‬بانك‌های‭ ‬خارجی‭ ‬به‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬یا‭ ‬مشاركت‭ ‬با‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬درپی‭ ‬داشت؛آیا‭ ‬می‌توانیم‭ ‬منتظر‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬این‭ ‬بانك‭ ‬با‭ ‬نرخ‭ ‬4‭ ‬–‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬سود‭ ‬باشیم؟‭ ‬
خوشبختانه‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬مرز‭ ‬كفایت‭ ‬سرمایه‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سرگذاشت،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬مشاركت‭ ‬بانكداران‭ ‬خارجی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬ریسك‭ ‬قیمت‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬نوسانات‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭. ‬البته‭ ‬اگر‭ ‬بیمه‌ای‭ ‬ریسك‭ ‬نوسان‭ ‬قیمت‭ ‬ارز‭ ‬را‭ ‬بیمه‭ ‬كند‭ ‬همان‭ ‬عینا‭ ‬منتقل‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬ارز،‭ ‬وام‭ ‬ارزان‭ ‬قابل‭ ‬دسترسی‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬ریسك‭ ‬ارز‭ ‬بالاست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬رابطه‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اول‭ ‬دهه‭ ‬90،‭ ‬دلار‭ ‬1200‭ ‬تومانی‭ ‬ناگهان‭ ‬به‭ ‬4800‭ ‬تومان‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬كرد‭. ‬
اما‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬معمول‭ ‬اگر‭ ‬متوسط‭ ‬ریسك‭ ‬ارز‭ ‬سالی‭ ‬10درصد‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تثبیت‭ ‬واقعی‭ ‬برسیم،‭ ‬خوب‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬كسی‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬مسئولیت‭ ‬چنین‭ ‬ریسكی‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬شود‭. ‬

نه‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬گندم‭ ‬؟

در‭ ‬هر‭ ‬دوره‭ ‬صدارت،‭ ‬جشن‭ ‬ملی‭ ‬گندم‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬اما‭ ‬چرا‭ ‬محصولاتی‭ ‬چون‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬صادرات‭ ‬مازاد‭ ‬محصول،‭ ‬طلا‭ ‬گرفتند‭ ‬یا‭ ‬شكر‭ ‬كه‭ ‬معجزه‌وار‭ ‬افزایش‭ ‬یافت‭ ‬شایسته‭ ‬قدردانی‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬جشن‭ ‬شكرگزاری‭ ‬نبودند؟‭ ‬
گندم‭ ‬نماد‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬جشن‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬برای‭ ‬خودكفایی‭ ‬در‭ ‬برداشت‭ ‬محصول‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭. ‬هنگامی‭ ‬كه‭ ‬كشاورزان‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬امر‭ ‬ملی‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬می‌رسند‭ ‬وظیفه‭ ‬دولت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬كند‭. ‬ نخستین‭ ‬گام‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موفقیت‭ ‬با‭ ‬گندم‭ ‬عملیاتی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬الباقی‭ ‬محصولات‭ ‬با‭ ‬خودباوری‭ ‬زارعین،‭ ‬دامداران‭ ‬و‭ ‬مرغداران‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬نیاز‭ ‬كشور،‭ ‬صادر‭ ‬شد‭. ‬ در‭ ‬مورد‭ ‬شكر،‭ ‬سندیكای‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬ذیربط‭ ‬و‭ ‬معاونت‭ ‬زراعت‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تدارك‭ ‬مقدمات‭ ‬برگزاری‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬و‭ ‬شیر‭ ‬هم‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬هموار‭ ‬كرده‌ایم‭ ‬كه‭ ‬انشاءالله‭ ‬وزیر‭ ‬بعدی‭ ‬می‌آید‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬پیشرفت‌ها‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬بهره‌وری‭ ‬جشن‭ ‬می‌گیرد‭.‬ 

حجتی‭ ‬را‭ ‬خسته‭ ‬كردیم‭ ‬و‭ ‬جلسه‭ ‬بعدی‭ ‬بدون‭ ‬حضور‭ ‬وزیر‭ ‬معطل‭ ‬مانده‌است‭. ‬در‭ ‬پایان‭ ‬2‭ ‬ساعت‭ ‬گفتگو‭ ‬من‭ ‬ماندم‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬سؤال‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬و‭ ‬جای‭ ‬خالی‭ ‬وزیر‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬یك‭ ‬خداحافظی‭ ‬كوتاه‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آنكه‭ ‬منتظر‭ ‬رفتن‭ ‬گروه‭ ‬روزنامه‌نگاران‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬میز‭ ‬كناری،‭ ‬جلسه‌ای‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مهندس‭ ‬جوادی،‭ ‬مهندس‭ ‬مهرفرد‭ ‬و‭ ‬فتاح‭ ‬تشكیل‭ ‬داد‭.‬
سوالاتی‭ ‬همچون‭:‬
•‭ ‬جوانترسازی‭ ‬كابینه‌ای‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬روحانی‭ ‬هم‭ ‬جهانگیری‭ ‬قولش‭ ‬را‭ ‬داده‌اند‭ ‬و‭ ‬چهل‭ ‬نفر‭ ‬كاندیداهایی‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬میز‭ ‬وزارت‭ ‬كمین‭ ‬كرده‌‌اند‭ ‬چگونه‭ ‬قابل‭ ‬تفسیر‭ ‬است؟
•‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬نظر‭ ‬دكتر‭ ‬كلانتری‭ ‬و‭ ‬مهندس‭ ‬كشاورز‭ ‬كه‭ ‬وزارتخانه‭ ‬مملو‭ ‬از‭ ‬نیروی‭ ‬مازاد‭ ‬است و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬–‭ ‬15‭ ‬هزار‭ ‬پرسنل‭ ‬نیاز‭ ‬ندارد‭ ‬چه‭ ‬قضاوتی‭ ‬دارد؟
•‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬آرم‭ ‬وزارتخانه‭ ‬كلمه‭ ‬"جهاد"‭ ‬100‭ ‬درصد‭ ‬بزرگتر‭ ‬از‭ ‬كلمه‭ ‬"كشاورزی"‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورتی‭ ‬نابرابر‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬جمله‭ ‬"همه‭ ‬با‭ ‬هم"‭ ‬درخواست‭ ‬شده؟‭ ‬این‭ ‬موضع‌گیری‭ ‬سیاسی‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬تخصصی؟
•‭ ‬آیا‭ ‬موسسات‭ ‬جهادی،‭ ‬در‭ ‬وزراتخانه‭ ‬فراقانونی‭ ‬عمل‭ ‬می‌كنند؟‭ ‬نظارت‌بر‭ ‬بودجه‌ها،‭ ‬هزینه‌ها،‭ ‬اختیارات‭ ‬و‭ ‬واگذاری‭ ‬آنها‭ ‬چگونه‭ ‬اعمال‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬می‌شود؟
•‭ ‬چرا‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد،‭ ‬اشتغال‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬اشتغال‭ ‬بی‌حاصل‭ -‬بی‌درآمد‭- ‬می‌نامند؟
•‭ ‬با‭ ‬فرض‭ ‬اینكه‭ ‬سالانه‭ ‬25‭ ‬هزار‭ ‬چاه‭ ‬آب‭ ‬غیرمجاز‭ ‬مسدود‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فرض‭ ‬اینكه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پس‭ ‬هیچ‭ ‬چاه‭ ‬غیرمجاز‭ ‬دیگری‭ ‬حفر‭ ‬نشود‭ ‬آیا‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬زمان‭ ‬برای‭ ‬مسدود‭ ‬كردن‭ ‬همهی‭ ‬چاه‌های‭ ‬غیرمجاز‭ ‬منطقی‭ ‬است؟ طرح‭ ‬550‭ ‬هزار‭ ‬هكتاری‭ ‬جهادنصر‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬نرسیده‭ ‬و‭ ‬محل‭ ‬مناقشه‭ ‬هزینه‭  =  ‬فایده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬طرح‭ ‬عظیم‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬و‭ ... ‬به‭ ‬نصر‭ ‬سپرده‭ ‬شده‭ ‬است، آیا‭ ‬حواشی‭ ‬و‭ ‬شایعات‭ ‬مطرح‌شده‭ ‬واقعیت‭ ‬دارد؟
•‭ ‬آیا‭ ‬با‭ ‬قوانین‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی‭ ‬كه‭ ‬برخی‭ ‬قوانین‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬85‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ -‬1310‭- ‬بر‭ ‬می‌گردد‭ ‬امیدی‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬خدا‭ ‬پس‌كله‭ ‬سرمایه‌دار‭ ‬خارجی‭ ‬بزند‭ ‬تا‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬یورو‭ ‬بیاورد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طویله‌ها‭ ‬و‭ ‬مرغداری‌ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬زمین‭ ‬ایران‭ ‬بریزد؟‭ ‬
•‭ ‬ثروت‭ ‬حجتی‭ ‬چقدر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اینكه‭ ‬فرزندانش‭ ‬چه‭ ‬می‌كنند؟‭ ‬آیا‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬آنها‭ ‬كسی‭ ‬تمرین‭ ‬صدارت‭ ‬می‌كند؟‭ ‬
•‭ ‬هنگامی‭ ‬كه‭ ‬بازنشستگی‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬انتخاب،‭ ‬اجبار‭ ‬یا‭ ‬قضا‭ ‬و‭ ‬قدر‭ ‬سر‭ ‬می‌رسد‭ ‬آیا‭ ‬حجتی‭ ‬به‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گلكاری‭ ‬در‭ ‬باغ‭ ‬و‭ ‬مزرعه‌اش‭ ‬می‌پردازد‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬شركت‌های‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬هلدینگ‭ ‬خود‭ ‬درآمدزایی‭ ‬می‌كند؟
•‭ ‬و‭...‬
امیدوارم‭ ‬به‭ ‬تناسب‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬روحیه‭ ‬و‭ ‬عملكرد‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬دارید
پاسخ‭ ‬سؤال‌ها‭ ‬را‭ ‬حدس‭ ‬بزنید‭.‬‭ ‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow