سیاستگذاری کشاورزی
خرید شرکت خدمات حمایتی

حفظ‭ ‬برند‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی

خرید‭ ‬توسط‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی

یک‭ ‬دهه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬با‭ ‬۳۲‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭  - ‬در‭ ‬مراکز‭ ‬استان‌ها‭ -  ‬و‭ ‬هزاران‭ ‬کارگزار‭ ‬و‭ ‬نمایندگی‭ ‬فروش،‭ ‬دچار‭ ‬چندگانگی‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی،‭ ‬انحلال،‭ ‬ادغام‭ ‬در‭ ‬نهاد‭ ‬دیگر،‭ ‬واگذاری‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬سهام‭ ‬در‭ ‬فرابورس،‭ ‬واگذاری‭ ‬به‭ ‬کارمندان‭ ‬بازنشسته‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ... ‬دست‌وپنجه‭ ‬نرم‭ ‬میکند‭. ‬
مجموعه‌‌ای‭ ‬بزرگ‭ ‬که‭ ‬جدای‭ ‬از‭ ‬ارزش‌گذاری‭ ‬مادی‭ ‬امتیازات‭ ‬دیگری‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬دارد‭:‬
•‭ ‬برندی‭ ‬صاحب‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬
•‭ ‬توانا‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌‌وری‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬واحد‭ ‬سطح‭  - ‬هنوز‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬مرحله‭ ‬فاصله‭ ‬دارد‭ - ‬
•‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬مرکز‭ ‬بورس‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی،‭ ‬قیمت‌گذاری،‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬مربوطه،‭ ‬بازاررسانی‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ...‬
با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬ویژگی‌ها،‭ ‬میزان‭ ‬بدهی‌های‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬همواره‭ ‬خریداران‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ریسک‭ ‬چنین‭ ‬کاری‭ ‬دور‭ ‬میکرد،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬آن‌ها‭ ‬می‌دانند‭ ‬وصول‭ ‬مطالبات،‭ ‬از‭ ‬دولتی‭ ‬که‭ ‬چرخ‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬خودش‭ ‬پنچر‭ ‬است‭ ‬بعید‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭.‬
اما‭ ‬بالاخره‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬بار‭ ‬عرضه‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭  - ‬در‭ ‬شعار‭ ‬و‭ ‬عمل‭ -  ‬برای‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬طرح‭ ‬ارائه‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬فرابورس،‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نماینده‭ ‬چهار‭ ‬میلیون‭ ‬بهره‌بردار‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬توزیعکننده‭ ‬حدود‭ ‬۷۵‭ ‬درصد‭ ‬کل‭ ‬کودشیمیایی‭ ‬کشور‭ ‬می‌باشد،‭ ‬برای‭ ‬نجات‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬وارد‭ ‬میدان‭ ‬خرید‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬دل‌نگرانی‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭ ‬مهندس‭ ‬عباس‭ ‬کشاورز‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مدیران‭ ‬برطرف‭ ‬شود‭.‬

اهمیت‭ ‬ورود‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬در‭ ‬خرید‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی

اصولاٌ‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬تکمیل‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید،‭ ‬تامین‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬فصل‭ ‬کاشت‭  - ‬درکشت‭ ‬بهاره،‭ ‬پاییزه‭ - ‬،‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬۲‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬کودهای‭ ‬شیمیایی‭ ‬خریداری‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬پتروشیمی‌ها‭  - ‬واحیاناً‭ ‬وارداتی‭ -  ‬پس‭ ‬از‭ ‬دریافت‭ ‬یارانه‭ ‬و‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تبعی‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬۵۰۰‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬می‌شود،‭ ‬حدود‭ ‬۱۰‭ - ‬۲۰‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬توزیع‭ ‬بین‭ ‬شعبات‭ ‬استان‌ها‭ ‬و‭ ‬کارگزاران‭ ‬تقسیم‭ ‬کرد‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬۷۵‭ ‬درصد‭ ‬الباقی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شبکه‭ ‬توزیع‭ ‬سراسری‭  - ‬مویرگی‭ -  ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬واگذار‭ ‬کرد‭.‬
کارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬اگر‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬شبکه‌های‭ ‬آن‭ ‬توان‭ ‬توزیع‭ ‬چنین‭ ‬حجم‭ ‬عظیمی‭ ‬از‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬پس‭ ‬می‌توانند‭ ‬واسطه‌‌ای‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬بردارند‭ ‬تا‭ ‬هزینه‭ ‬کود‭ ‬شیمیایی‭ ‬برای‭ ‬زارع‭ ‬بسیار‭ ‬ارزانتر‭ ‬تمام‭ ‬شود‭.‬
در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬کود‭ ‬شیمیایی‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬۷۷۰‭ ‬تومان‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬ثابت‭ ‬توسط‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬تعاونی‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬ظاهر‭ ‬قضیه‭ ‬است‭ ‬چون‭:‬
•‭ ‬چنانچه‭ ‬کود‭ ‬شیمیایی‭ ‬توسط‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬عرضه‭ ‬شود‭ ‬بدون‭ ‬واسطه‭ ‬یا‭ ‬احتکار‭ ‬و‭ ‬صرفاً‭ ‬از‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭  ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬فصل‭ ‬کاشت‭ ‬به‭ ‬زارع‭ ‬تحویل‭ ‬می‌شود‭.‬
•‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬از‭ ‬مرحله‭ ‬تحویل‭ ‬و‭ ‬بارگیری‭ ‬تا‭ ‬تحویل‭ ‬به‭ ‬کارگزار‭ ‬و‭ ‬نماینده،‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬مرحله‭ ‬تخلیه‭ ‬و‭ ‬بارگیری‭ ‬و‭ ‬هزینه‌های‭ ‬اضافی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬بین‭ ‬شهرستان‌ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬کشاورزان‭ ‬تقسیم‭ ‬میکند‭.‬
•‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬یارانه‭ ‬دریافتی‭ ‬کود‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬برداشت‭ ‬توسط‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬به‭ ‬زارع‭ ‬و‭ ‬تولیدکننده‭ ‬نمی‌رسد‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬قیمت‭ ‬کود‭ ‬کاهش‭ ‬نمییابد‭.‬

راه‭ ‬کار‭ ‬پیشنهادی‭ ‬

مدت‭ ‬کوتاهی‭ ‬است‭ ‬قرار‭ ‬شد‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬مصوبه‌‌ای ۶۰‭ ‬درصد‭ ‬کل‭ ‬کود‭ ‬شیمیایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ابلاغ‭ ‬آن،‭ ‬تکلیف‭ ‬زارعین‭ ‬در‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬کاشت‭ ‬روشن‭ ‬می‌شود،‭ ‬اما‭ ‬چنانچه‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬واگذاری‭ ‬مجموع‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬به‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬قطعی‭ ‬گردد،‭ ‬اعتبار‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬مدیریتی‭ ‬و‭ ‬ریسک‌پذیری‭ ‬مهندس‭ ‬رئیسی‌نژاد‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬بی‌شایبه‭ ‬اعضاء‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬اتحادیه‭ ‬میتواند‭ ‬در‭ ‬توزیع‭ ‬صحیح،‭ ‬سریع‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬کود‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬فصل‭ ‬کاشت،‭ ‬حرف‭ ‬اول‭ ‬را‭ ‬بزند‭. ‬
درک‭ ‬صحیح‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬چندی‭ ‬قبل‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬قطعی‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬و‭ ‬تفاهم‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬خرید‭ ‬آن،‭ ‬درصدی‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نقدی‭ ‬به‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬کارسازی‭ ‬و‭ ‬الباقی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اقساطی‭ ‬با‭ ‬بهره‭ ‬۱۴‭ ‬درصد‭ ‬پرداخت‭ ‬گردد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حرکت‭ ‬چرخ‭ ‬تامین‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬روغنکاری‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬به‭ ‬آینده‭ ‬بهتر‭ ‬کشاورزی‭ ‬افزایش‭ ‬یافت‭.‬
اما‭ ‬در‭ ‬میانه‭ ‬کار،‭ ‬نظرات‭ ‬متفاوتی‭ ‬به‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬ارائه‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬توانست‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬واگذاری‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬به‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬دچار‭ ‬دو‭ ‬دلی‭ ‬نماید،‭ ‬اما‭ ‬اینک‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬دریافته‭ ‬است‭ ‬انجام‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬تعهدات‭ ‬توسط‭ ‬اتحادیه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬خرید‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬می‌تواند،‭ ‬رضایت‭ ‬زارعین‭ ‬و‭ ‬باغداران‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬نماید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬کود‭ ‬شیمیایی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬ثابت،‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مصرفکننده‭ ‬نهایی‭ - ‬کشاورز‭ -  ‬برسد‭. ‬
اینک‭ ‬مجدداً‭ ‬رایزنی‌ها‭ ‬برای‭ ‬واگذاری‭ ‬قطعی‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬به‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬آغاز‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬نظر‭ ‬استوارند‭ ‬که‭ ‬واگذاری‭ ‬شرکت‭ ‬به‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬راه‭ ‬اصولی‭ ‬کار‭ ‬است‭. ‬
خوشبختانه‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬می‌تواند‭ ‬مبلغ‭ ‬نقدی‭ ‬اولیه‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬و‭ ‬تعهدات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پرداخت‭ ‬نماید‭.‬

تثبیت‭ ‬وضعیت‭ ‬مدیران
و‭ ‬کارمندان‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬

با‭ ‬سوابقی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مدیریت‭ ‬کلان‭ ‬و‭ ‬ملی‭ ‬مهندس‭ ‬رئیسی‌نژاد‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬است‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬مجموعه‭ ‬و‭ ‬تشکلی‭ ‬که‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬تغییر‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد،‭ ‬مدیران‭ ‬میانی‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬واحدها‭ ‬اقدام‭ ‬نکرده‭ ‬بلکه‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬تقویت‭ ‬آن‌ها‭  - ‬مدیرانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬خط‌مشی‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬همراه‭ ‬بوده‌اند‭ -  ‬داشته‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه،‭ ‬کشت‌وصنعت‭ ‬شهید‭ ‬رجایی‌‭ - ‬دزفول‭ -  ‬در‭ ‬خوزستان‭ ‬و‭ ‬کشت‌وصنعت‭ ‬جیرفت‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬است‭. ‬
مدیران‭ ‬خوشنام‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬یاد‭ ‬شده،‭ ‬سالها‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬مصدر‭ ‬کار‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬تقدیر‭ ‬نیز‭ ‬شده‌اند‭.‬
امتیاز‭ ‬دیگر‭ ‬واگذاری‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تمامی‭ ‬شبکه‭ ‬مویرگی‭ ‬توزیع‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬نمایندگان‭ ‬اتحادیه‭ ‬همگی‭ ‬در‭ ‬شبکه‭ ‬توزیع‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬مدیران‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬مبادله‭ ‬تجربیات‭ ‬تأمین،‭ ‬بازاررسانی،‭ ‬توزیع،‭ ‬ارزیابی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬هدفمند‭ ‬بتوانند‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬باشند‭.‬
مشکل‭ ‬عدم‭ ‬عرضه‭ ‬به‭ ‬موقع،
خالی‭ ‬بودن‭ ‬انبارها‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬مواقع‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬کمبود‭ ‬نقدینگی‭ ‬کشاورز‭ ‬در‭ ‬ایام‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬فصل‭ ‬کاشت‭ ‬موجب‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬کود‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬مصرف‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬کشاورز‭ ‬نرسد‭. ‬
امکان‭ ‬خرید‭ ‬اعتباری‭ ‬زارعین‭.‬‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬هماهنگی‭ ‬با‭ ‬پتروشیمی‭ ‬بدون‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت،‭ ‬مهلتی‭ ‬برای‭ ‬اعضا‭ ‬خود‭ ‬جهت‭ ‬بازگرداندن‭ ‬وجوه‭ ‬کودهای‭ ‬خریداری‭ ‬شده‭ ‬قرار‭ ‬دهد،‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عضویت‭ ‬و‭ ‬اعتبار‭ ‬اعضاء‭ ‬در‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬و‭ ‬مراودات‭ ‬مستمر‭ ‬ممکن‭ ‬است‭.‬
بوجاری‭ ‬بذور‭.‬‭ ‬قبلاً‭ ‬سالانه‭ ‬۲۰۰‭ ‬الی‭ ‬۳۰۰‭ ‬هزارتن‭ ‬انواع‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬آن‭ ‬بوجاری‭ ‬و‭ ‬تحویل‭ ‬می‌شد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬به‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬هزارتن‭ ‬رسیده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬ماشین‭ ‬آلات‭ ‬بوجاری‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تعاونی‭ ‬عضو‭ ‬اتحادیه‭ ‬با‭ ‬امکانات‭ ‬تولید‭ ‬چند‭ ‬صدهزار‭ ‬تنی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬عضو،‭ ‬می‌تواند‭ ‬مجدداً‭ ‬بوجاری‭ ‬بذر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ایام‭ ‬شکوفایی‭ ‬پیشین‭ ‬برساند
نوسازی‭ ‬و‭ ‬بازسازی‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬کشاورزی‭.‬‭ ‬واگذاری‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬به‭ ‬اتحادیه‭ ‬موجب‭ ‬تمرکز‭ ‬همه‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬،ادوات‭ ‬و‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬جایگزینی‭ ‬ماشین‌های‭ ‬فرسوده،‭ ‬نوسازی‭ ‬و‭ ‬بازسازی‭ ‬آن‌ها‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مصوبات‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬ضایعات‭ ‬گندم‭ ‬جلوگیری‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬پخش‭ ‬یا‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬ضایعات‭ ‬به‭ ‬نوسازی‭ ‬ناوگان‭ ‬پردازد‭.‬
به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬مستندات‭ ‬و‭ ‬گزارش‌های‭ ‬سر‭ ‬مزرعه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬برداشت‭ ‬گندم‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬متوسط‭ ‬هر‭ ‬دستگاه‭ ‬کمباین‭ ‬هنگام‭ ‬برداشت‭ ‬گندم‭ ‬درهر‭ ‬هکتار‭ ‬۱۰۰‭ ‬الی‭ ‬۱۵۰‭ ‬کیلو‭ ‬ریزش‭ ‬محصول‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬محاسبه‭ ‬سرانگشتی‭ ‬برای‭ ‬۶‭ ‬میلیون‭ ‬هکتار‭ ‬اراضی‭ ‬زیرکشت‭ ‬گندم‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬دیم‭ ‬به‭ ‬رقم‭ ‬۹۰۰‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬ضایعات‭ ‬گندم‭ ‬می‌رسیم‭ ‬یعنی‭ ‬رقمی‭ ‬معادل‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬۱۷۰‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬سال،‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬همه‭ ‬امور‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬اعضا‭  - ‬تامین‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬بذر،‭ ‬کود،‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬ماشین‌ها‭ -  ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬ضایعات،‭ ‬سالانه‭ ‬۶۰۰‭ ‬الی‭ ‬۱۰۰۰‭ ‬دستگاه‭ ‬کمباین‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬استاندارد‭ ‬به‭ ‬ناوگان‭ ‬برداشت‭ ‬اضافه‭ ‬نماید‭.‬
حال‭ ‬که‭ ‬برون‭ ‬سپاری‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬واگذاری‭ ‬امور‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬غیردولتی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬الزامات‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬شایسته‭ ‬است‭ ‬دولت‭ ‬وبه‭ ‬ویژه‭ ‬آقای‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی،‭ ‬برگ‭ ‬زرینی‭ ‬بر‭ ‬خدمت‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬سراسر‭ ‬ایران‭  - ‬۴‭ ‬میلیون‭ ‬بهره‌بردار‭ -  ‬بیفزاید‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬۹۶‭ ‬شاهد‭ ‬یک‌دست‭ ‬شدن‭ ‬توزیع‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬در‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تعاونی‭ ‬باشیم‌‭.  ‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۳  -  سال ۱۳۹۵

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow